Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor

Trafiksituationen runt Linköpings skolor är ofta problematisk på morgnarna, vilket många barn, föräldrar och skolpersonal vittnar om.

En undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort visar att allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan. 4 av 10 föräldrar anser att deras barn inte har en tillräckligt säker väg för att gå till skolan själva och pekar ut andra bilkörande föräldrar som den värsta risken mot barnens säkerhet. Den ökade biltrafiken leder också till att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn, eftersom de tycker att det är farligt för barnen att gå till skolan när det är så mycket trafik där.

För att förändra den här situationen måste alternativen, att gå eller cykla till skolan, upplevas som tillräckligt trygga och attraktiva i jämförelse med att åka bil. Fördelen med gång och cykling är många. Barn som går eller cyklar till skolan får vardagsmotion och kommer fram piggare. De lär sig att röra sig i trafiken och får med sig en mer flexibel syn på hur de kan resa när de blir äldre, vilket skapar en grund för framtida vardaglig fysisk aktivitet. Forskningen är tydlig i att barn som cyklar eller går till skolan presterar bättre. Miljön runt skolorna blir dessutom tryggare, luften bättre och koldioxidutsläppen minskar när biltrafiken minskar. I förlängningen påverkar också barnen sina föräldrars resvanor att bli mer hållbara.

Alla bor inte på gång- eller cykelavstånd från sina skolor. Därför kan det vara lämpligt att införa bilfria zoner i runt skolorna, men anlägga tydliga angöringsplatser bortom dessa, så att föräldrar som måste skjutsa med bil kan stanna till där och gå med sina barn den sista biten.

Kommunen har stora möjligheter att på olika sätt gynna gång och cykel runt skolorna och aktivt styra över valet av färdmedel dit. Det gäller både med hjälp av faktiska ändringar i den fysiska miljön och genom beteendepåverkan. Här har kommunen flera verktyg man kan använda sig av och stora möjligheter att påverka situationen i rätt riktning.

Miljöpartiet föreslår:

  • Att kommunen systematiskt inventerar gång- och cykelvägarna och trafikmiljön runt skolorna.
  • Att infrastrukturen förbättras i en sådan omfattning att det är tryggt att låta barnen gå eller cykla.
  • Att vi inför bilfria zoner runt skolorna med angöringsplatser för bil på lämpligt avstånd, så att barnen kan gå den sista biten.
  • Att varje detaljplan och bygglov för skolor tydligt belyser trafiksituationen för gående och cyklande barn.
  • Att Linköpings cykelplan kompletteras med en skolcykelplan som blir bindande för detaljplanerna.
  • Att en cykelparkeringsnorm antas som garanterar att minst 70 procent av eleverna kan parkera sin cykel på skolan på ett säkert och lättillgängligt sätt.
  • Att trafik och resvanor integreras i skolarbetet, inklusive att öva cykling i skolan så att barnen lär sig cykla på ett säkert sätt.
  • Att samtliga skolor får i uppdrag att årligen arbeta med mobility management samt genomföra kontinuerliga föräldradialoger där gång- och cykelfrämjande åtgärder lyfts.

Rebecka Hovenberg
Take Aanstoot
Petter Mattsson
2019-10-16

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: