Förbättrad samverkan kring våldsutsatta kvinnor

Våldsutsatta kvinnor har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra. Konsumtionen av läkemedel är också högre.

Andelen kvinnor som har övervägt eller försökt att ta sitt liv är markant högre bland kvinnor som har utsatts för våld än bland de som inte har det.

Våldsutsatta kvinnor är ett av många exempel på individer där sjukvård (region) och socialtjänst (kommun) behöver samarbeta för att ta fram insatser utifrån individens bästa. Kommunen och regionen behöver därför ta fram en överenskommelse som tydliggör respektive huvudmans ansvar för att möta våldsutsatta kvinnors behov, vilken samverkan som är nödvändig och klargörande om hur de brister som idag finns kan åtgärdas. Förebilden är den överenskommelse som gjorts mellan regionen och länets kommuner när det gäller samverkan kring barn och unga i Östergötland.

Särskilt intressant är den samverkan som finns för barn som misstänks blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp, Barnahus. När en anmälan inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte, för planering i varje enskilt ärende. Vi vill att en motsvarande samverkansstruktur för våldsutsatta kvinnor samt barn som har bevittnat våld utreds. Vi tror att en tvärprofessionell grupp skulle kunna göra mer omfattande bedömningar och erbjuda ett mer övergripande stöd till den våldsutsatta och de eventuella barn som också drabbas för att nå ett mer långsiktigt hälsosamt och hållbart resultat.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen tar initiativ till en överenskommelse mellan kommunerna i Östergötland och Region Östergötland för samverkan kring våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.
  • Att kommunen utreder möjligheten att skapa en samverkansstruktur för våldsutsatta kvinnor samt för barn som har bevittnat våld.
  • Att kommunen inför ett brukarråd med personer som har erfarenheter av att befinna sig i en våldsutsatt situation, intresseorganisationer och sakkunniga för att fortsatt utveckla kommunens arbete kring ohälsa hos våldsutsatta kvinnor och barn.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: