Framtidens särskola

Behovet av särskola växer. Dels beror det på att allt fler barn med svåra funktionsnedsättningar föds, dels beror det på att boende i våra kringliggande kommuner söker sig till särskolan i Linköping.

Om de inte får plats är det inte ovanligt att familjen väljer att flytta hit för att vara garanterad en plats. Dessutom är det flera elever som kan behöva gå i särskolan delar av sin utbildning, men inte hela, och det är bra att kunna ha beredskap för de eleverna.

Vi har en särskola med hög kvalitet idag, men om vi inte uppmärksammar behovet är risken stor att den kommer att försämras när lokalerna och personalen inte räcker till.

En del elever som klarat av de lägre årskurserna i grundskolan eller som går i grundsärskola men är integrerade i en grundskoleklass får mer uttalade problem i högre årskurser. Vi behöver hitta bättre lösningar för att deras undervisningsbehov ska tillgodoses genom bättre samordning och övergångar mellan grundskola och grundsärskola och en bättre samverkan med elevens vårdnadshavare.

Barn som tillhör målgruppen för särskolan har minst lika stort behov av social träning och utveckling som andra barn. Det är särskilt viktigt att förskola och fritidshem är väl anpassade för dessa barn för att de ska förberedas för en lyckad skolgång och erbjudas ett stimulerande umgänge i den mån de orkar.

Yrkesvägledning och anpassade gymnasieutbildningar är nästa steg. Många av dessa unga, om än inte alla, kan och vill plugga och jobba men det finns inga tydliga karriärvägar för dem.

Det är dags att ta ett rejält omtag och se helheten kring särskola samt förskola och fritids för barn i Linköping. Vi behöver veta den förväntade utveckling de kommande 30 åren, hur stora lokaler vi behöver, vilken personal som behövs, om vi behöver utbilda mer personal och hur det då bör ske, om vi kan förbättra särskolan för våra elever och vår personal, om det behövs hjälpmedel eller andra resurser som saknas idag samt hur de förslag som är på väg fram på riksnivå påverkar skolformen.

Vi yrkar därför på att:

  • ​Linköpings kommun utreder hur Framtidens särskola​ samt förskola och fritids​hem ​för berörda barn ​ska vara utformad.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: