Hjälp skolan att stötta barn som bevittnat och/eller blivit utsatta för våld hemma

I skolan möter vi alla barn i kommunen. Skolan blir därför en oerhört viktig plats i arbetet för att upptäcka, stötta och möta barn som bevittnat och/eller blivit utsatta för våld i hemmet.

I en studie* från 2016 fick 4 700 elever i årskurs nio samt i årskurs två på gymnasiet svara på frågor om utsatthet för våld under uppväxten. Nästan elva procent av eleverna uppgav att de hade utsatts för allvarlig fysisk barnmisshandel. Fem procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid flera tillfällen. Fjorton procent av eleverna rapporterade att de upplevt våld mellan föräldrarna.

Många barn som upplever våld blir också själva utsatta. Intervjustudien som Nationellt Centrum för Kvinnofrid gjort visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs. Studier visar även att de symptom som barn som blivit utsatta för våld eller bevittnat våld uppvisar många gånger kan misstas för ADHD eller andra NPF-diagnoser om man inte känner till barnets våldsutsatthet. Likheter mellan barnens beteende gör att dessa barn riskerar att aldrig bli sedda, att de inte får adekvat hjälp eller möjlighet att bearbeta sina trauman.

Vi vill inte att något barns trauma osynliggörs. Vi vill inte att barns eventuella utåtagerande beteende misstas som något annat än ett rop på hjälp eller att frågan de längtar efter att en vuxen ska fråga aldrig ställs.
Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och de har sin hemvist vid Linköpings Universitet. De sitter på den kunskap som behövs för att genomföra stora delar att våra förslag och därför kan det vara klokt att ta stöd från dem.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att all personal i skola och förskola utbildas i hur barn påverkas av att bli utsatta för eller bevittna våld och hur man bemöter barn med trauma.
  • Att det tas fram ett kunskapsstöd och en rutin för att ställa frågor om våldsutsatthet i skolan och all annan verksamhet för barn och unga i kommunens regi.
  • Att kommunen tillsätter en kommunal samordnare med uppdrag att handleda och stötta personal i skolan och all annan verksamhet för barn och unga i kommunens regi när det rör frågor om barn som bevittnat våld i hemmet alternativt själva varit våldsutsatta.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: