Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd

Linköpings kommun har sedan 2010 arbetat för målet att vara koldioxidneutrala år 2025.

Beslutet fattades i stor enighet, och flera insatser har gjorts för att minska energiförbrukning och växla över till förnybara energikällor. Det råder fortfarande osäkerhet vilka insatser som krävs och som är mest effektiva för att uppnå målet. För att åstadkomma verklig förändring i kommunens klimatarbete skulle det vara en fördel med ett oberoende klimatpolitiskt expertråd med uppdrag att utvärdera effekter av beslutade och föreslagna åtgärder och styrmedel i kommunens klimatarbete. Rådet kan också sammanställa relevant kunskap och föreslå prioriteringar mellan tänkbara åtgärder för minskad klimatpåverkan och anpassning till förändrat klimat.

Rådet bör vara fristående från politiska företrädare, och ha en bred och tvärvetenskaplig kompetens som består av forskare och andra experter, förslagsvis från Linköpings universitet och SMHI. Det lokala rådet kan utformas med det nationella klimatpolitiska rådet som Miljömålsberedningen inrättat som förebild. Ett sådant lokalt och oberoende råd har också inrättats i Lunds kommun.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Linköpings kommun inrättar ett oberoende klimatpolitiskt råd.
  • I rådet inkluderas experter från Linköpings universitet och SMHI.

Rebecka Hovenberg
Birgitta Rydhagen
2018-11-01
 

Motionen besvarades.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: