Inrätta fler naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

I Linköpings kommun finns många värdefulla naturområden men våra naturvärden behöver insatser för bevarande, skötsel och utveckling. Att skydda naturen är ett viktigt led i arbetet med lokala, regionala och nationella miljömål.

Linköping har, jämfört med andra städer, få naturreservat. Endast 2 % av kommunens mark är idag skyddad och när staden växer behöver också större andel natur skyddas. EUs och FNs mål är att nå 30 % skyddad natur till 2030. Sverige som stort har idag 15 % skyddad natur och Linköping som sagt, bara 2 %.

2019 inrättades det 15 nya naturreservat i Östergötland. 2020 blev det ytterligare sex stycken. Inget av dem ligger i Linköping.

Genom bildandet av reservat höjs naturens status och området skyddas för framtiden, samtidigt som det ökar attraktiviteten för människor att vistas i naturen. 2021 är utsett till friluftslivets år och när passar det bättre att inrätta nya reservat då, om inte nu?

Det finns flera områden som skulle passa att bli kommunala naturreservat. Ett är Tvärskogsudde norr om Ekängen. Där finns flera fina ekmiljöer och strandskogar med stort inslag av ädla lövträd. Ett annat är området kring Olstorps motionscentrum som är ett mycket välbesökt och uppskattat motionscentrum. För att friluftslivet ska säkerställas på lång sikt bör områdets skydd utökas.

Ytterligare intressanta områden är de nuvarande reservaten i Vidingsjö och Ullstämma som bör utvidgas så att våtmarksområdena vid Ekängsdalen och Ullaberg införlivas i ett stort reservat. Här finns fågelrika våtmarker och betade ekhagar som lockar många besökare.

Alla nämnda områden har höga naturvärden i tätortsnära lägen och skulle passa bra som kommunala naturreservat.

Miljöpartiet yrkar att Linköpings kommun:

  • Gör ett kommunalt naturreservat av Tvärskogsudde
  • Gör ett kommunalt naturreservat av skogarna kring Olstorp motionscentrum
  • Utvidgar de nuvarande reservaten i Vidingsjö och Ullstämma så att våtmarksområdena vid Ekängsdalen och Ullaberg införlivas i ett stort reservat.

Rebecka Hovenberg
2021-01-26

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: