Kartlägg och upptäck våldsutsatthet

När Arbetsförmedlingen i Skaraborg frågade kvinnor och män som varit långtidssjukskrivna, och via Försäkringskassan skulle rehabiliteras till arbete med stöd från Arbetsförmedlingen, om de hade erfarenhet av våld i nära relationer svarade 80 procent ja.

Detta tyder på att en majoritet av långtidssjukskrivna är utsatta eller har varit utsatta för våld.* Även i Linköping ställs liknande kontrollfrågor i flera av kommunens verksamheter. Det saknas dock en övergripande sammanställning och uppföljning av vilka resultat man ser. Frågorna ställs i nuläget främst för att kunna erbjuda individen adekvat hjälp, inte för att kartlägga övergripande mönster och utifrån dessa göra andra satsningar på målgruppen.
Vi ser att det finns ett behov av att utveckla arbetet med kartläggningen av hur problematiken ser ut hos de grupper kommunen möter för att bättre kunna utforma bättre anpassade åtgärdsprogram.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen sammanställer statistik över våldsutsatthet som samlas in i möten med individer i kommunens verksamhet.
  • Att utifrån denna statistik och aktuell forskning utformar de stödinsatser som erbjuds till grupper där våldsutsatthet är vanligt förekommande.
  • Att det görs en översyn av den övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd som kommunen erbjuder i syfte att nå målgruppen och uppmuntra till kontakt.
  • Att det tillsätts en kommunal samordnare med uppdrag att handleda och stötta personal i social-, vård- och omsorgsverksamhet när det rör frågor om klienter som bevittnat våld i hemmet alternativt själva varit våldsutsatta.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: