Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer

Linköpings kommun är en stor arbetsgivare med många anställda. Som arbetsgivare kan kommunen utveckla arbetet med att upptäcka och stötta personal som upplever våld i hemmet.

I Trollhättan utbildas alla kommunens chefer om våld i nära relationer. Utbildningen ges till chefer två gånger per år för att fånga upp nyanställda. Under en halvdag ges grundläggande kunskaper om vad våld i nära relationer är och vilka konsekvenser det kan få för den utsatta. De frågar också varje anställd om våldsutsatthet under medarbetarsamtalet. Genom det hoppas man kunna säkerställa att utsatta känner att det finns stöd och att de vågar ta hjälp. Om en chef får kännedom om att en anställd är utsatt för våld blir första steget ett enskilt samtal. Om denne tackar ja till en insats blir enheten mot våld i nära relation kontaktad och den anställda har möjlighet att få fem samtal under arbetstid. Trollhättans arbete är ett gott exempel på hur man som kommun kan ta ansvar i arbetet mot våld i hemmet. Utöver Trollhättans arbete har Nationellt Centrum för kvinnofrid tagit fram en webbutbildning och de erbjuder även särskilt stöd för kommuner.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen inför obligatorisk utbildning om våld i nära relationer för alla chefer och att den erbjuds flera gånger om året för att fånga upp nyanställda.
  • Att anställda, som är i behov av det, erbjuds möjlighet att på arbetstid få samtalsstöd hos enheten för Våld i nära relationer.
  • Att kommunen säkerställer rutiner som innebär att alla anställda får frågor om våld i nära relation på sina medarbetarsamtal.
  • Att samtliga anställda i Linköpings kommun erbjuds en utbildning om våld i nära relationer. Kunskaperna kan användas både för att stötta utsatta kolleger och för att öka medvetenheten generellt om att våld förekommer.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: