Minska ljusföroreningarna

Belysning är viktigt för att skapa trygga platser utomhus, underlätta för för hållbara trafikslag som gång och cykel samt öka trivseln i staden. De senaste åren har det dock vuxit fram en allt större medvetenhet globalt sett om att ljusföroreningar också kan vara stressande.

Många insekter och fladdermöss störs av ljuset och det ses som en förklaring till vissa arters minskning i antal. Förutom påverkan på insekter och djur skulle en mer riktad och begränsad belysning spara mycket el, vilket är positivt ur ett klimatperspektiv.

Även i Sverige har frågan blivit allt mer aktuell.  Tex har Nacka kommun tagit fram ”Riktlinjer för offentlig belysning” som tar hänsyn till både den sociala och den ekologiska aspekten av belysning och som används vid alla belysningsprojekt.
I Linköping har vi kunnat konstatera att fladdermusfaunan drastiskt minskat vid Smedstad sedan ridcenter byggdes. För djurlivets skull behövs inte bara gröna korridorer utan även mörkerkorridorer, där nattlevande arter kan förflytta sig i lugn och ro mellan större mörka områden.

Mycket kan enkelt göras genom exempelvis rörelse- eller tidsstyrd belysning, riktad belysning, att vissa sidor på en byggnad är mörka etc. Redan idag arbetar kommunen med att minska ljusföroreningar i specifika projekt, men arbetet skulle behöva bli mycket mer systematiskt och beröra alla relevanta projekt. Kommunens nu gällande belysningsprogram är från 2008 och där nämns inte dessa aspekter alls.
Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen tar fram ett nytt belysningsprogram eller riktlinjer med åtgärder för att minska ljusföroreningarna i kommunen.
  • Att dessa åtgärder tillämpas i alla relevanta projekt.

Rebecka Hovenberg
2021-01-26

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: