Stötta skolorna att införa mobilfri norm på högstadiet

Inför höstterminen 2023 började Ljungsbroskolans högstadium med mobilfritt som norm under hela skoldagarna. Tidigare har mobiltelefoner tillåtits på rasterna, men inte på lektionstid. Eleverna lämnar nu in sina telefoner vid skoldagens början och får dem tillbaka efter sista lektionens slut. En kort tid in i det nya arbetssättet är reaktionerna redan positiva, både från elever, vårdnadshavare och personal. Förändringen har lett till ökad studiero och ökad trygghet på skolan.

När mobilerna inte längre finns till hands på rasterna gör eleverna istället andra saker. De pratar, spelar spel, hänger i biblioteket och läser tidningar. Även i matsalen märks stor skillnad. Det pratas och skrattas på en annan nivå än tidigare. Skolan har hittills inte heller behövt hantera en enda kränkning kopplat till sociala medier eller telefonanvändande på raster sedan terminens start. Något som förekom i hög grad tidigare.

Utöver det märks det stor skillnad i arbetsmiljön, både för elever och personal. Lärarna behöver inte längre ta tid från lektionen för att diskutera med elever som försöker smyga in mobilen. Det har blivit svårare för elever att avvika från skolan under dagen, eftersom de nu behöver gå “omvägen” via en vuxen för att få sin telefon. Eleverna själva upplever att det blivit lättare att koncentrera sig under
skoldagen när det inte händer massa saker parallellt i telefonen. Och rastvakterna kan fokusera på det som händer fysiskt framför ögonen på dem, istället för att gissa vad som händer på Snapchat. Överlag så uppfattas skolans miljö tryggare och arbetsmiljön möjliggör studiero.

Elever med sjukdom som kräver tillsyn eller elever med särskilda behov har fått beslut om undantag. Men det är inte ens en handfull elever på den stora skolan och de med undantag har skött det galant.

I en studie från Texas University undersöktes hur högskolestudenters resultat på ett uppmärksamhets- och problemlösningstest påverkades av att de hade sina mobiltelefoner tillgängliga eller inte tillgängliga. Resultatet visar att en del av våra tankar omedvetet tycks gå till mobilen om den ligger på bordet eller i fickan. Personerna i studien som hade mobilen på bordet presterade märkbart sämre än de som hade mobilen i väskan. De som hade mobilen utanför rummet presterade bäst. Vi kan anta att tillgång till mobil under raster och lunch skulle ge liknande resultat.

Sissela Nutley är forskare och hon har studerat sambandet mellan skärmtid och ungdomars psykiska mående. Hennes arbete ligger till grund för skolornas arbete kring den psykiska hälsan för eleverna. Linköping har varit pilot i projektet och det är viktigt att vi nyttjar lärdomarna på bästa sätt. Hon säger: “Vi ser att det finns en tydlig koppling mellan mycket skärmtid och ett sämre psykiskt mående. Den
kopplingen består i att tiden som spenderas framför digitala skärmar går ut över våra skyddande faktorer som sömn, motion och fysiska kontakter”.

Införandet av en mobilfri norm i skolan anser vi behöver vara ett rektorsbeslut. Vad vi önskar med motionen är att stärka verksamheten inför beslutsfattande, fortsätta stötta kompetensutvecklingen som pågått i flera år och lyfta fram behov av skolgårdar och andra gemensamma ytor som stödjer en meningsfull rastverksamhet för alla åldrar.

Miljöpartiet föreslår:

  • att kommunen tar fram tydligt stödmaterial för rektorer inför ett beslut om en
    mobilfri norm.
  • att kommunen, vid behov, avsätter särskilda medel för att säkerställa en
    meningsfull rastverksamhet för de högstadieskolor som inför mobilfri norm.

Maria Moraes
Gunnar Gustafsson

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter