MPs skuggbudget 2022: Alla har rätt till framtidstro

Linköping och världen står inför stora utmaningar. Vi börjar ana ljuset i tunneln efter en pandemi som haft stor påverkan på människors hälsa och på samhället. IPCC:s senaste klimatrapport visar att läget för klimatet är absolut akut och att vi måste sänka utsläppen omedelbart för att inte äventyra vår framtid på planeten.

Slutligen ser vi hur socioekonomisk ojämlikhet och utanförskap skapar en grogrund för kriminalitet och våld i samhället. Vi behöver satsa stort på alla nivåer för att vända utvecklingen på samtliga dessa områden och ge alla människor en framtidstro.

Tillsammans med linköpingsborna vill vi bygga ett sammanhållet Linköping där alla får vara med och bidra utifrån sina förmågor och behov. För att komma dit behövs en tydlig färdväg och stora satsningar. Miljöpartiets budget för 2022 visar vilken väg som tar oss dit. Vår politik ger ett jämlikare och mer rättvist Linköping där vi bryter segregationen och skapar ett gott liv för de som bor och verkar här. Samtidigt bygger vi en hållbar kommun som klarar klimatutmaningarna och ger invånarna tro på framtiden.

Alla barns rätt till en ljus framtid

Att ge barn förutsättningar för en trygg uppväxt är en av de bästa investeringarna vi
kan göra. Idag är Linköping en av Sveriges mest skolsegregerade kommuner. Det vill vi ändra på genom att skapa en nollvision - inget barn ska lämna högstadiet utan att vara behörig till gymnasiet. För att klara det behövs stora satsningar på skola och förskola. För en trygg uppväxt krävs ett tryggt sammanhang där man känner tillhörighet och kan utvecklas. Därför är fritids och bra fritidsaktiviteter en avgörande del i en bra uppväxt.

Vi vill:

Utveckla förskolan. Förskolan är central för små barn. Små barngrupper, utbildad personal och tidigt fokus på språkutveckling i förskolan lägger en viktig grund för resten av livet. Förbättrad samverkan med skolan, socialtjänsten och familjecentralerna gör att barn med särskilda behov eller svåra hemförhållanden fångas upp och får rätt stöd.

Ge rätt stöd för att klara skolan. Skolan ska vara en trygg plats där det finns utrymme att utvecklas och växa. Undervisningen ska vara bra för alla barn. Vi gör en satsning på personaltätheten så att eleverna kan få sina behov tillgodosedda oavsett om det är fler lärare, resurspersoner, logopeder eller brobyggare som behövs. Skolan får också ett särskilt uppdrag för att stärka samverkan med familjerna i de socialt utsatta områdena samt arbeta med genuspedagogik och motverka begränsande könsroller. Vi vill även att kommunen vidareutvecklar föräldrautbildningar för att stärka människor i sin föräldraroll. För att göra det lättare för familjer på landsbygden att få ihop sina vardagspussel ser vi ett stort behov av att utveckla och förbättra skolskjutsen.

Införa fritids till alla. För att bryta utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till den som inte gör det, vill vi ge alla barn rätt att gå på fritids. Barn ska inte gå miste om en viktig verksamhet och sitt sociala sammanhang för att föräldrarna är utan arbete. De kommunala fritidsgårdarna ska utvecklas i dialog med de som använder dem.

Stärka alla barns rätt till fritidsaktiviteter. Oavsett familjens ekonomiska förutsättningar och i vilket område man bor ska alla barn ha möjlighet att hitta sitt sammanhang. Den kommunala fritidsverksamheten behöver utvecklas och anpassas bättre utifrån ungdomars behov. Det görs bäst i dialog med föräldrar och ungdomar. Utöver det avsätter vi också mer resurser till de föreningar som skapar fritidsaktiviteter i de socioekonomiskt utsatta områdena. I samverkan med föreningslivet vill vi införa kostnadsfri simskola sommartid till alla barn i Linköping som inte kan simma i årskurs tre.

Klimatet kan inte vänta

Linköping har länge haft målet att kommunen ska bli koldioxidneutral till 2025. Nu är det bara tre år kvar och för att målet ska nås behöver arbetet intensifieras betydligt. Att ställa om ekonomin så att vi håller oss inom planetens gränser är en vinst för både miljö och människor. Ett samhälle där vi värnar om naturen, djuren och varandra är ett samhälle som är hållbart och tryggt. Vi vågar ta de beslut som krävs och vi kämpar för en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill:

Transformera transportsystemet. Det ska gå att resa utan att bidra till klimatförändringarna. Det innebär att vi säger nej till ohållbara satsningar på fler, större och bredare bilvägar för att istället lägga de resurserna på gång- och cykelvägar och bilfria zoner i innerstaden och på platser där barn ofta rör sig. Kollektivtrafiken behöver få bättre förutsättningar och det måste bli lättare för barn att gå eller cykla till skolan tryggt. Vi vill fördubbla satsningen på MaaS - Mobility as a Service och att hela kommunen geografiska yta omfattas av gröna resplaner. Gemensam citylogistik och bygglogistik behöver införas omedelbart i samverkan med fastighetsägare och byggherrar. Utbyggnad av laddinfrastrukturen påskyndas och ska även omfatta hyresbostäder. Subventioneringen av flygplatsen bör omedelbart upphöra.

Klimatanpassa. Sommarens katastrofväder visar att vi måste skynda på klimatanpassningen. I FN:s senaste IPCC-rapport konstateras att nederbörden kommer att öka kraftigt under nästkommande årtionden. Dessutom blir perioderna av torka och hetta allt längre. Linköping har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning som nu med kraft måste genomföras. Vi måste dels bygga rätt från början och dels agera där skyfallskarteringen visar att risken för översvämning är stor. Äldreboenden och förskolor behöver kunna kylas effektivt. Smart genomfört kan klimatanpassning dessutom bidra till andra viktiga frågor som inbindning av koldioxid, högre biologisk mångfald samt bättre luft och hälsa.

Sänka utsläppen. För att leva upp till Parisavtalet behöver vi minska utsläppen med 15 % per år, något vi är långt ifrån idag. För att få upp tempot i klimatarbetet tillskapar vi en klimatpott för att finansiera nämndernas klimat- och miljöarbete. Potten ska också användas till att involvera Linköpingsborna och näringslivet genom riktade insatser. Linköping har stora möjligheter att profilera sig som inom cirkulär ekonomi, men då måste politiken prioritera det. Genom att arbeta aktivt med återbruk, göra det lättare att källsortera, fasa ut farliga kemikalier, sätta upp ett konsumtionsmål, minska plasten och det brännbara avfallet vill Miljöpartiet göra Linköping mer cirkulärt.

Ha mer skyddad natur och en grönare stad. Vi vill bilda fler naturreservat för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och för att tillgodose behovet av friluftsområden. Pandemin har visat oss vikten av närhet till natur och friluftsliv och detta är något vi vill förstärka. Vi vill också satsa på att tillskapa nya grönområden i staden och aktivt arbeta med ekosystemtjänster.

Allas rätt att få vara en del av samhället

Alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott liv i Linköping. För att nå det målet behövs trösklarna till arbetsmarknaden sänkas, bostadssegregationen brytas, samverkan med civilsamhället stärkas och kulturlivet utvecklas. Alla ska också kunna känna sig trygga, oavsett om man befinner sig i sitt eget hem eller utomhus. För att nå dit lanserar vi ett paket för social hållbarhet och jämlikhet, som inkluderar samverkan med civilsamhället och stärkt kommunal närvaro i stadsdelarna. Vi vill i samverkan med medborgarna och föreningar omarbeta den åtgärdsplan för segregation som kommunen arbetar efter, så att den får mer förankring och praktisk användning där den gör verklig nytta.

Vi vill:

Att ännu fler ska ha ett jobb att gå till. Idag arbetar de som är inne på arbetsmarknaden allt mer, medan andra står utanför. Vi vill sänka tröskeln in på arbetsmarknaden genom att ge alla nämnder i uppdrag att skapa arbetstillfällen genom att ta tillbaka uppdrag som idag är utlagda på entreprenad. Vi vill anställa boende som trygghetsvärdar i Skäggetorp, Berga och Ryd för att ge dem viktig arbetslivserfarenhet samt för att bidra till trygghet i stadsdelarna. Vi ser även ett behov av att skapa betydligt fler sommarjobb för unga från årskurs åtta. Det är viktigt att tidigt få arbetslivserfarenhet och ett alternativ till en kriminell livsstil.

Ha ett tryggt Linköping. Delar av Linköping upplevs som allt mer otrygga, vilket riskerar leda till en negativ spiral när boende drar sig för att röra sig fritt i sitt bostadsområde. Detta måste motverkas. Vi vill införa modellen “Sluta skjut” samt återföra socialkontor och kommunal närvaro i de stadsdelar som mest behöver det, så att relationer byggs med invånarna. Miljöpartiet tillsätter även extra resurser till trygghetsskapande åtgärder, såsom belysning, borttagande av buskage, nolltolerans mot förstörelse och nedskräpning. Detta ska göras i samverkan med de boende i området och gärna med dem som anställda.

Bryta boendesegregationen. För att komma åt kärnan behöver bostadssegregationen motverkas. Vi behöver bygga blandade boendeformer, såväl hyresrätter, bostadsrätter och småhus i samma områden. Vi vill därför ge Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt uppdrag att prioritera de planer och projekt som innebär att boendeform som saknas i ett område kan byggas. Vi vill att Social- och omsorgsnämnden aktivt verkar för att människor med försörjningsstöd inte tvingas bosätta sig i Skäggetorp, Berga och Ryd på grund av att det är lägst hyror där. Vi vill även införa en pilot med Bostad Först i Linköping.

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Många människor, främst kvinnor, lever i våldsamma relationer som de behöver stöd att lämna. Kommunen har ett stort ansvar att stötta de utsatta, både som arbetsgivare, inom socialtjänsten och i skolan. För att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck vill Miljöpartiet att all personal i skola och förskola utbildas, så att de känner igen tecknen när de träffar barn som utsätts, samt att arbetet med stöd till utsatta och information om stödet intensifieras.

Samarbeta med våra föreningar. Civilsamhället spelar en viktig roll för språk och integration. Kommunen ska aktivt samarbeta med föreningar och nätverk som arbetar integrationsfrämjande, till exempel genom fler IOP:er (Idéburet offentligt partnerskap) och genom att se till att det finns lokaler att vara i för de föreningar som är aktiva i en stadsdel eller i en mindre tätort. Kultur- och fritidsnämnden tillförs ytterligare medel för denna satsning.

Erbjuda kultur till alla. Det lokala kulturlivet behöver rätt förutsättningar för att kunna blomstra. Miljöpartiet skjuter därför till pengar till det ändamålet som kan användas i dialog med Linköpings kulturaktörer med målsättningen att det ska vara lätt att skapa kultur i Linköping.

Finansiering

Miljöpartiet lägger en budget med fokus på ansvarstagande för miljö och människor i kommunen. För att finansiera de satsningar som krävs för att Linköpings klimatarbete ska följa Parisavtalet så flyttar vi investeringar från utbyggnader av biltrafiken till hållbara transporter och klimatanpassning. Dessutom slutar vi subventionera Linköpings flygplats. Flyget måste börja stå för sina egna kostnader, allt annat är otänkbart när vi befinner oss i en uppenbar klimatkris.  Övriga satsningar finansieras av resursmedel och ett extra uttag från Stadshus AB.

Här finns hela budgeten inklusive ändringsförslag och resultaträkning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: