Pilotkommun för hållbara transporter

Sverige har som mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges nationella klimatutsläpp.

Vägtransporterna dominerar och står för över 90 procent av transportsektorns utsläpp. Personbilarna bidrar med den största delen, cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, en femtedel av Sveriges nationella klimatutsläpp. Det klimatpolitiska rådet, som utvärderar regeringens klimatpolitik, menar att en minskning av transporternas utsläpp till nära noll är en förutsättning för att nå nettonoll till 2045.

Linköping har som mål att bli koldioxidneutralt till 2025, men mycket mer behöver göras för att målet ska nås, bland annat på transportsidan där utsläppen fortfarande är höga. Ska kommunen nå sina egna klimatmål krävs därför fokus på transporter, såväl byte av drivmedel som byte från bil till kollektivtrafik, cykel och gång. De tidigare använda styrmedlen måste vässas och kompletteras med nya åtgärder.

I Översiktsplan för staden som antogs 2010 fastslogs målet för färdmedelsfördelningen som innebär att resor med bil kraftigt ska minska från dagens cirka 60 till 40 procent, och att resor med gång, cykel och kollektivtrafik kraftigt ska öka till cirka 60 procent. För att nå målet och få ned utsläppen krävs stora krafttag.

Genom en aktiv politik för att minska utsläppen samtidigt som kommunen är en möjliggörare för nya tekniska lösningar anser Miljöpartiet att Linköping har goda förutsättningar att bli en föregångskommun för hållbara transporter och vara fossilbränslefri 2030 inom kommungränsen. För att vi ska nå dit krävs dock ett målmedvetet arbete inom flera olika områden, men det innebär också stora möjligheter att bygga en attraktiv och smart kommun med ökad livskvalitet för linköpingsborna.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att kommunfullmäktige beslutar att:

  • Samverka med fastighetsägare för att kraftfullt bygga ut infrastruktur för laddfordon, framförallt i flerfamiljshus.
  • Införa flexibla och miljöstyrande parkeringstal i all kommunal planering.
  • Införa kostnadsfri parkering för bilar som drivs på el eller biogas.
  • Främja införandet av bilpooler och bildelning i hela Linköping, även i ytterområden och mindre tätorter.
  • Skapa en gemensam citylogistik i samverkan med Cityföreningen med syfte att minska lastbilstrafiken i staden.
  • Ställa höga krav på bygglogistiken vid nybyggnation med syfte att minska antalet lastbilar.
  • Genomföra prioriterade satsningar på kollektivtrafik i planarbetet.
  • Bygga ut antalet mobilitetshubbar och pendlarparkeringar.

Rebecka Hovenberg                                                
Petter Mattsson
2020-01-30

Motionen fick mestadels avslag, delen om utökad laddinfrastruktur fick bifall.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: