Rörelseinspirerande utemiljöer

Forskningen visar att rörelse är bra för oss människor, inte minst i ett flertal studier gjorda vid Gymnastik- och idrottshögskolan och Centrum för idrottsforskning.

I rapporten De aktiva och de inaktiva– om ungas rörelse i skola och på fritid visar Gisela Nyberg att “Andelen som nådde rekommendationen om fysisk aktivitet var högst hos de yngsta och lägst hos de äldsta eleverna, i snitt 44 procent hos pojkar och 22 procent hos flickor.” Rekommendationen för fysisk aktivitet är en timmes sammanlagd rörelse under hela dagen.

Utifrån detta arbetar Riksidrottsförbundet med regeringsuppdraget Rörelse i skolan. De har där kunnat konstatera att när barnen rör sig enligt deras metoder på rasterna får barnen en bättre hälsa, bättre motorik, bättre psykiskt mående och det sker en ökad social utveckling hos barnen. Allt detta bidrar i sin tur till ökad studiero i skolan, inkludering, färre kränkningsanmälningar och ökad skolnärvaro. Riksidrottsförbundet menar att rörelseförståelse (physical literacy) är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Rörelseförståelse handlar om att hitta verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet.

Miljöpartiet anser att det är nödvändigt med mer rörelse i förskola, skola och fritids. För att få barnen att röra på sig spontant handlar det inte bara om själva genomförandet av fysiska aktiviteter som behöver ske, utan också att det behöver finnas föremål som stimulerar till rörelse även när inte ledare finns på plats och kan hålla i aktiviteter.

Ur det perspektivet behöver utemiljöerna vid skolorna i kommunen utvecklas till variationsrika och inspirerande platser med klätterställningar, balansvägar, uppdrag som måste lösas gemensamt och annat som bjuder in till social samvaro genom rörelse. Det handlar om att planeringen och nyttjandet av skolgårdarna och närliggande utemiljöer sker utifrån en medvetenhet kring barn och ungas behov av att utveckla sin rörelseförståelse i en trygg miljö. Barn- och Ungdomsnämnden har fastslagit ett program, “Funktionsprogram Utemiljö”, som beskriver vad som behöver uppfyllas. Dock beskriver inte programmet inom vilken tidsram det ska användas.

Miljöpartiet yrkar:

  • Att Linköpings kommun alla skolors utemiljöer som inte uppfyller programmet renoveras de närmaste tio åren utifrån “Funktionsprogram Utemiljö”.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2020-06-16

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: