Rusta upp Ryds motionscentrum

Allt fler människor väljer att idrotta själva på den tid de själva väljer. Det har ökat behovet av spontanidrottsytor.

I Linköping har vi rustat upp Vidingsjö Motionscentrum och det har vuxit enormt i popularitet sedan dess. Det är även många medborgare som hör av sig om önskemål för andra motionsområden.
Ryd är ett område där alla möjligheter för att skapa mötesplatser som främjar integration finns. I området finns allt från villor till studentlägenheter och hyresrätter från miljonprogrammet. En viktig del i integrationsarbetet är just att uppmuntra till naturliga möten och mötesplatser i vardagen för olika typer av människor. Därför ser vi att en satsning i Ryd inte bara är en satsning för folkhälsan och spontanidrotten utan också för ett levande integrationsarbete.

Ryds Motionscentrum har varit en populär plats men delar har tyvärr förfallit och då framför allt lokalen. Området fyller inte längre de behov och önskemål som finns hos medborgarna. Vi ser att det är hög tid att ta tag i en upprustning av Ryds Motionscentrum. Lokalen behöver renoveras, alternativt byggas en ny. Utegym och hinderbana behöver ses över. Flera idrotter behöver få utrymme att utvecklas på området. Ökad belysning och liknande trygghetsskapande åtgärder bör genomföras med en medvetenhet kring jämställdhet och barns utveckling.

Mycket har hänt sedan Ryds Motionscentrum uppfördes och behoven och önskemålen hos invånarna ser annorlunda ut idag. Därför behöver upprustningen ske i samklang med den tid vi lever i och i tydlig dialog med de som tränar vid Ryds Motionscentrum samt de boende i området. Alla ska kunna känna sig trygga i Rydskogen och i Ryds motionscentrum.

Vi i Miljöpartiet yrkar att:

  • Ryds motionscentrum rustas upp för att bli en naturlig mötesplats för Linköpingsbor med olika intressen.
  • Inkluderande insatser för ökad trygghet i Rydskogen och vid Ryds Motionscentrum genomförs med ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv samt tillsammans med de som tränar i området, boende och civilsamhället.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Björn Immerstrand
2019-01-22

Motionen besvarades.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: