Motion: Stoppa planläggningen av Distorp

Samhällsbyggnadsnämnden började i början av året att detaljplanera ett område på
100-200 hektar, nära E4 och Gärstadverken, som ett industriområde. Den största
delen av detta område består av gammal sjöbotten som idag är utmärkt
jordbruksmark. Faktiskt bland världens bättre jordbruksmarker. Området pekades
ut som verksamhetsmark i en översiktsplan som är mer än 10 år gammal. Därefter
har detaljplaneringen påbörjats utan några politiska beslut, med översiktsplanen
som enda grund.

Att bygga på utmärkt åkermark i stor omfattning är djupt problematiskt ur flera
synvinklar.

 • Jordbruksmark är en bristvara i världen. För att vi ska kunna försörja en
  befolkning i Sverige och världen behöver våra goda odlingsmarker bevaras.
  Till följd av klimatförändringarna kommer norra Afrika och södra Europa bli
  allt svårare att bruka. Marken i jordens tempererade zoner kommer att få en
  allt större betydelse.
 • Jordbruksmarken i Sverige behövs av kris- och beredskapsskäl. I en orolig
  värld behöver vi kunna försörja vår egen befolkning i lägen när de
  internationella handelskedjorna störs. Vi har sett hur både coronapandemin
  och Rysslands anfall på Ukraina har stört handelsflödena svårt. Ännu
  skarpare lägen kan tyvärr inte uteslutas. Då måste Sveriges beredskap för en
  egen matförsörjning tryggas.
 • Marken vid Distorp är svårbebyggd. Den består av lera eller lös lera. För att
  kunna bebygga den behöver omfattande dränering, pålning och
  grundläggning med mycket bergkross. Dessa åtgärder leder till stora utsläpp
  av klimatgaser och annan påtaglig miljöpåverkan. Gammal sjöbotten
  innehåller mycket organiskt material som, när det syresätts, kommer att
  brytas ned och leda till utsläpp av växthusgaser. De omfattande dikningarna
  och schaktningarna kommer i sig leda till utsläpp på grund av att många
  maskiner kommer att köras i många timmar. Sedan ska det fyllas med
  bergkross. Att bryta berg, krossa och transportera leder både till stora utsläpp
  av klimatpåverkande gaser och till störningar för grannar till bergtäkter och
  för de som bor invid transportlederna där krosset ska köras.

Från Miljöpartiets sida anser vi att åkermarken ska värnas. Den ska inte offras för att
lagerhallar och liknande ska byggas på stora arealer. Linköpings strategi ska i första
hand vara att marken som redan är exploaterad ska användas effektivare. I andra
hand ska vi söka nya verksamhetsområden där det inte är lika känsligt att bygga ut
som på den bästa åkermarken. Det som kan exploateras vid Distorp/Gärstad är i
första hand gamla Lecas område, dit störande verksamheter kan förläggas.

Miljöpartiet föreslår:

 • att detaljplaneringen för verksamhet på Distorp avbryts på de delar som omfattar jordbruksmark.
 • att området stryks ur översiktsplanen när den omarbetas.
 • att ytanvändningen i befintliga verksamhetsområden effektiviseras
 • att trafikföringen till och från Torvingeområdet förbättras så att logistikföretagen inte flyttar på grund av att det inte går att ta sig dit eller därifrån.

Gunnar Gustafsson
Maria Moraes

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter