Tillskapa ett nytt koloniområde

Samhällsbyggnadsnämndens har tagit beslutet om att säga upp avtalet med Tomteboda koloniområde på grund av Ostlänkens eventuella dragning över marken.

Kommunen har under 10 år lovat att ersätta eller omplacera Tomteboda koloni, men efter en närmre juridisk granskning landat i slutsatsen att inget nytt område eller annan kompensation kan erbjudas kolonisterna på grund av kommunallagens skrivning kring likabehandlande.

Miljöpartiet anser att kommunen därför istället ska tillskapa ett nytt koloniområde och teckna avtal med Linköpings koloniträdgårdar, en förening som samlar alla Linköpings kolonister och som är öppet för alla Linköpingsbor. En lämplig plats för detta kunde vara i Lambohov, längs Landbogatan. Där finns ett område som är utpekat för koloniområde i översiktsplanen och planlagt för odlingslotter i gällande detaljplan.

Om intresse finns från Tomtebodas kolonister kan de sedan teckna ett eget avtal med Linköpings koloniträdgårdar och flytta dit sin verksamhet.

Många kolonilotter är dock idag dyra. För att det ska vara öppet för alla Linköpingsbor är det viktigt att det nya koloniområdet utformas på ett sådant sätt att priserna på en större andel av lotterna kan hållas nere. Det ska vara möjligt även för dem med mindre ekonomiska medel att få tillgång till en odlingslott.

Koloniträdgårdarna är gröna lungor i staden och de behövs. Är det något Coronapandemin har lärt oss så är det behovet av att lätt kunna komma ut i grönskan. Vi vet också att koloniträdgårdarna bidrar med biologisk mångfald och även viss självhushållning.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillskapa ett nytt koloniområde, till exempel i Lambohov, längs Landbogatan.
  • Kommunen tecknar arrendeavtal med Linköpings koloniträdgårdar.
  • Koloniområdet utformas på ett sådant sätt att priserna på lotterna kan hållas nere.
  • Storleken på det nya området behöver vara tillräcklig för att inrymma både intresserade personer från Tomtebodaföreningen och andra kolonister.
  • Avhysningen av Tomteboda koloniförening skjuts upp tills detta nya område står klart.

Rebecka Hovenberg
Gunnar Gustafsson
Petter Mattsson
2020-09-29

Motionen bifölls på Kommunfullmäktige i maj 2021.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: