Utöka den områdesbaserade socialtjänsten

Socialtjänsten i Linköpings kommun står som i många andra delar av landet inför stora utmaningar som kräver innovativa och modiga lösningar.

Socialsekreterares tid för mänskliga möten minskar, och arbetet är tungt eftersom många utredningar handlar om omfattande behov och brister som funnits under flera år. Samtidigt upplever vi att det i politiken finns en samsyn om att främja tidiga insatser.
I Linköping har vi under tidigare mandatperiod med framgång prövat en modell med områdesbaserad socialtjänst. Detta ser vi redan nu positiva resultat av då det ökat samverkan mellan kommunala och regionala instanser i området samt ökat möjligheten att just sätta in tidiga insatser innan orosanmälan görs. Möjligheten att komma in innan det har gått för långt underlättar arbetet för både socialsekreterare och de andra i barnets/familjens närhet. Personalen vittnar också om att arbetet är meningsfullt genom det utökade samarbetet med aktörer och invånare i området. Dock finns fortfarande ett stort behov av mer förebyggande arbete.

Miljöpartiet ser vikten av att vi som kommun utformar den kommunala verksamheten utifrån brukarens behov och med brukaren i centrum. Vi tror också på kommunen som en hållbar arbetsgivare som främjar innovation och nytänkande samt tidiga insatser för att hjälpa barn i utsatthet. Vi ser att en fortsatt utökning av den områdesbaserade socialtjänsten till fler geografiska områden tydligt är att öka insatserna för barn som utsätts för eller risker att utsättas för försummelse, våld eller övergrepp.Vi anser att den områdesbaserade socialtjänsten bör utökas successivt för att etableras i alla bostadsområden, med högst prioritering i våra mest utsatta områden. Vi ser därmed också ett behov av att undersöka behoven och möjligheterna för en tillgängligare socialtjänst utanför Linköpings tätort.

Miljöpartiet i Linköping yrkar:

  • att kommunen utökar den områdesbaserade socialtjänsten till ytterligare minst två nya områden under mandatperioden.
  • att kommunen utökar resurserna för den områdesbaserade socialtjänsten så att det förebyggande arbetet och samverkan med andra aktörer i bostadsområdena ökar.

Maria Moraes
Birgitta Rydhagen
2019-03-21

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: