Barn och utbildning

Barn och utbildning

Linköpings förskolor och skolor ska vara en plats för nyfikenhet och kunskap. Det ska inte spela någon roll var du bor, vad dina föräldrar har för utbildning eller vilken skola du väljer – alla Linköpings förskolor och skolor ska vara lika bra.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • att fler anställs i förskolan och att outbildad personal får utbildning på arbetstid.
  • att barngrupperna i förskolan ska ha max 12 barn i åldrarna 1-3 år och max 15 barn per grupp för de äldre barnen.
  • erbjuda alla barn i åldrarna 6-12 år plats på fritids.
  • öppna fler fritidsgårdar samt utveckla de som finns.
  • utöka elevhälsan och sätta en lägstanivå för hur bemannad elevhälsan på varje skola ska vara.
  • förbättra skolskjutsen på landsbygden.

En förskola för alla barn

Små barngrupper, utbildad personal och tidigt fokus på språkutveckling i förskolan lägger en viktig grund för resten av livet. Förbättrad samverkan mellan förskolan, socialtjänsten och familjecentralerna gör att barn med särskilda behov eller svåra hemförhållanden fångas upp och får rätt stöd tidigt. Den som är arbetslös eller föräldraledig ska kunna ha sitt barn på förskolan minst 4 timmar per dag också i fortsättningen.

För många förskolepedagoger präglas vardagen av stora barngrupper, sjukskrivna kollegor och en begränsad tid för planering, reflektion och utveckling. Den situationen är inte hållbar. Alla barn ska ges förutsättningar för lärande, tänkande och utveckling, men då måste personalen ha en rimlig arbetsbelastning. Vi vill ha fler pedagoger för att kunna minska storleken på barngrupperna. Högre personaltäthet är inte bara viktigt för barnens utveckling, utan även för personalens arbetsmiljö. Med färre barn i grupperna minskar stressen och det ger personalen större förutsättningar att ägna sig åt sitt uppdrag.

En skola som möter behoven

Skolan ska vara en trygg plats där det finns utrymme att utvecklas och växa. Undervisningen ska vara bra för alla barn, oavsett om man behöver mer stöd eller fler utmaningar. Därför vill vi öka personaltätheten med fler lärare, resurspersoner, logopeder, brobyggare och fritidspedagoger.

Linköpings resursskolor behöver utvecklas, så att de barn som har behov av det ska få plats och det stöd de behöver. Likaså behöver särskolan förbättras så att alla barn får den undervisning de har rätt till. Det är särskilt viktigt att förskola och fritidshem är väl anpassade för barnen som går i särskolan så att de får rätt förutsättningar för en bra skolgång. Särskilt begåvade barn ska erbjudas acceleration, berikning och särskild coachning inom skola, fritid och omsorgs i kommunen. Särskild begåvning kan medföra en sårbarhet och ökad risk för avbrutna studier, något som kommunen måste förebygga.

Innemiljön i skolan ska vara fri från skadliga kemikalier och inomhusluften ska vara bra. Rena skoltoaletter och duschar är viktiga för att eleverna ska känna sig trygga. Skolgårdarna ska ge goda möjligheter till stimulerande utevistelse, motion och återhämtning.

Alla lärare och personalen inom elevhälsan ska ges kompetensutveckling i hedersrelaterat våld och förtryck, våldsutsatthet, trauma, hbtqi-frågor, särskild begåvning, normer och relationer.

Skolbiblioteken har en viktig roll för elevernas läsande och lärande. Därför vill vi att alla skolor ska ha utbildad bibliotekspersonal som kan guida barnen i läsning, informationsinhämtning och källkritik. Linköping ska fortsätta ha skolbibliotek som hör till de bästa i Sverige.

Ett nära samarbete mellan skolan, polisen och socialtjänsten behövs för att fånga upp de barn som riskerar att fara illa eller hamna i kriminalitet, missbruk och destruktiva miljöer.

För att göra det lättare för familjer på landsbygden att få ihop sina vardagspussel ser vi ett stort behov av att utveckla och förbättra skolskjutsen.

Fler lärare i klassrummen

Linköping behöver lärare som har tid att möta varje elev. Det gör vi genom att minska antalet elever per klass och införa två lärare i varje klassrum på fler skolor. Fler resurspersoner knutna till en skola underlättar när lärare är sjuka eller mer stöd behövs i en klass. Då förbättras arbetsmiljön i klassrummet och lärarna får mer tid till varje elev. Läraryrket är och måste värderas som ett av samhällets viktigaste jobb. Det ska vara utvecklande, stimulerande och roligt att arbeta i Linköpings skolor.

Fritids och fritidsgårdar

Vi vill att alla barn som vill ska få gå på fritids. Är du arbetslös eller föräldraledig får ditt barn idag ingen plats på fritids. Det vill vi ändra på. Alla barn ska kunna delta i det utvecklande och sociala sammanhang som fritids erbjuder.

Oavsett vilken ekonomi familjen har eller var man bor ska alla barn ha möjlighet att hitta sitt sammanhang. Den kommunala fritidsverksamheten Ung Puls behöver utvecklas och anpassas bättre utifrån ungdomars behov. Det görs bäst i dialog med föräldrar och ungdomar. Vi vill öka resurserna till de föreningar som skapar fritidsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden och till föreningar som erbjuder aktiviteter som uppmuntrar till integration mellan olika områden.

För äldre barn ska det finnas fritidsgårdar där ungdomar kan träffa kompisar, umgås, delta i aktiviteter, fika, läsa eller prata med någon som jobbar där. Personalen ska vara rustade för att arbeta förebyggande och möta unga i utsatthet för att slussa dem vidare till rätt stöd eller insats.

Förebygg psykisk ohälsa hos barn och unga

Alla barn och elever ska få hjälp om de mår dåligt. Det är en oroande utveckling att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. För att motverka detta vill vi att skolans elevhälsoteam ska ha kompetens och tillräckliga resurser att kunna se tidiga varningssignaler så att rätt stöd och hjälp kan sättas in i god tid. Det ska vara lätt att komma i kontakt med skolsköterska och kurator när man behöver det. Därför vill vi sätta en lägstanivå för hur bemannad elevhälsan på varje skola ska vara. Kommunen behöver också bli bättre på att hjälpa de barn som utsatts för trauma, bevittnat våld och utsatts för våld.

Nyheter på Barn och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter