Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

Att alla människor, oavsett funktionsförmåga, har lika rättigheter och möjligheter är en grundförutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • öka mångfald och jämställdhet vid rekrytering, med särskilt fokus på chefstjänster och högre befattningar.
  • höja hbtqi-kompetensen inom kommunens verksamheter
  • underlätta för människor med behov att få färdtjänsttillstånd och handikapparkering

Jämställdhet och mångfald

Den feministiska kampen för ett jämställt samhälle drivs oftast av kvinnor. Men att skapa ett jämställt samhälle är både mäns och kvinnors ansvar. En av de viktigaste uppgifterna vi har för att driva jämställdhetsarbetet framåt är att förändra de destruktiva normerna. Precis som kvinnor tvingas män förhålla sig till en begränsande roll som präglas av omoderna föreställningar om hur en man ska vara. Det normkritiska arbetet ska börja redan i förskolan.

Kommunen ska prioritera arbetet för mänskliga rättigheter. Alla ska kunna utvecklas och leva det liv som den önskar. Kön, etnisk bakgrund, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder. Människor ska accepteras för vilka de är och inte begränsas av fördomar och normer. Vi vill höja den generella hbtqi-kompetensen inom kommunens verksamheter.

Mångfald och variation är positivt och nödvändigt för att samhället ska utvecklas. Kommunen är en av Linköpings största arbetsgivare och ska vara en god förebild. Målet ska vara att erbjuda en bra arbetsmiljö och arbetsplatser fria från diskriminering. Kommunen ska särskilt jobba för ökad mångfald och jämställdhet vid rekryteringar. Arbetsplatserna ska spegla befolkningen och därför behöver fler med olika bakgrund komma in på exempelvis chefspositioner. Lika lön för lika arbete, oavsett kön ska vara lika självklart som rätten till önskad arbetstid.

Samhället ska vara tillgängligt för alla

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Linköpings invånare är olika och samhället ska utformas så att det blir tillgängligt för alla, inte bara de som utgör normen.

Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, då är jobb en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga. Vi behöver även bli bättre på att uppmärksamma osynliga handikapp till exempel olika typer av diagnoser och psykisk sjukdom. Därför behöver kommunens stöd till vuxna med NPF-diagnos, särskilt föräldrar, utökas. Även anhörigstöd till familjer där en medlem har en funktionsnedsättning behöver bli bättre, till exempel genom kollo för barn med diagnoser som autism eller ADHD och avlastning i vardagen.

Kommunen ska förebygga och motverka diskriminering och ge ett stöd som gör människor så självständiga som möjligt. Bland annat bör bestämmelserna för färdtjänst och handikapparkering ses över, så att de som har ett dokumenterat behov får tillgång till tjänsterna.

Nyheter på Jämställdhet och mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter