Natur och miljö

Natur och miljö

Vi vill ha en hållbar stad, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, jordbruksmarken och den biologiska mångfalden.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • bevara och utveckla grönskan i staden.
  • värna strandskyddet och den biologiska mångfalden i och kring våra vattendrag.
  • inrätta fler naturreservat.
  • värna den bördiga åkermarken.
  • underlätta för pollinerare genom att plantera fler blommande växter och ängsmarker.

Alla Linköpingsbor ska lätt kunna ta sig ut i naturen. När staden växer vill vi att gröna ytor och gröna stråk som binder samman biologiskt värdefulla miljöer bevaras och utvecklas, så att växter och djur kan sprida sig däremellan. Vi vill se fler blommande småträd, buskar och ängsmarker som gynnar insekter och bin. Om grönytor försvinner vid nybyggnation ska det kompenseras med grönska av hög kvalitet i närheten.

Linköping har, jämfört med andra städer, få naturreservat. Endast 2 procent av marken i Linköping är skyddad, vilket kan jämföras med Sverige i stort där 15 procent av naturen är skyddad. Naturreservaten bidrar till att Linköpings djur och växter kan fortleva på lång sikt. Vi vill inrätta naturreservat på platser där naturen har extra stora värden, till exempel vid Tvärskogsudde vid Ekängen.

Kommunen är full av sjöar och för att alla ska kunna ha tillgång till dem behöver vi värna strandskyddet. Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten. Det ger oss möjlighet att promenera, vandra och bada vid sjöar och vattendrag. Strandskyddet värnar också djur och växter i en känslig miljö. Den biologiska mångfalden i våra vatten vill vi skydda genom att återställa våtmarker. Vi vill också bygga fler fria vandringsvägar, så att fiskarter fritt kan förflytta sig förbi vattenkraftverk, utan att slaktas i turbinerna.

Vi vill göra det lättare att bada i och nära staden genom fler kommunala badplatser längs Stångån. Vi vill fortsätta utveckla Johannelundsbadet med ett kallbadhus.

Tillgången till rent och friskt dricksvatten nu och i framtiden är fortsatt viktig. Därför behöver vi minska föroreningarna till Roxen, förbättra reningen av dagvattnet och jobba vidare med att ställa krav på enskilda avlopp utanför staden.

Nyheter på Natur och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter