Miljö

Miljö

Över hela planeten utrotas arter med en rasande hastighet och ekosystemen tar stor skada. Vi måste ställa om vårt sätt att leva. Vi vill ha ett hållbart samhälle, där det är lätt att leva miljövänligt.

Vi vill:
  • Öka biologisk mångfald.
  • Ekologisk mat.
  • Fasa ut användning av miljögifter och mikroplaster.
  • Renare luft och mindre buller.

Den biologiska mångfalden starkt hotad, och balansen i ekosystemet är rubbad. Det behövs ett artrikare Malmö, med rena vattendrag, blommande ängar och livskraftiga träd. Vi vill skydda mer natur, både på hav och land, för att försäkra oss om att det finns goda livsmiljöer för djur och växter i staden. För att naturvärden ska bli högre över hela staden vill vi se fler vattenmiljöer, artrik växtlighet och naturvårdsskötsel.

Ett sätt att värna den biologiska mångfalden är att Malmö stad köper in ekologisk mat, och att vi ställer krav på att kommunens jord brukas ekologiskt. Mindre gifter och bekämpningsmedel, innebär fler insekter och växter. Är maten dessutom klimatsmart och vegetariskt samt om matsvinnet hålls nere, finns vinster både för klimat och miljö.

Vi vill fasa ut farliga kemikalier och miljögifter från barns och ungas närmiljöer. Förskolor och skolor ska byggas och renoveras med giftfria material. Möbler och leksaker ska inte innehålla farliga ämnen. Vi vill minska utsläppen av mikroplaster i Öresund genom att till exempel ersätta konstgräsplaner med miljövänliga alternativ. Den största utsläppskällan av mikroplaster är dock vägtrafiken. Lägre hastigheter, lugnare körbeteende och minskad dubbdäcksanvändning är exempel på effektiva åtgärder.

Investeringar i Malmös natur ger oss och samhället stora nyttor tillbaka. Vi får exempelvis förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och en trevligare närmiljö. Ekosystemtjänster är ett begrepp för att synliggöra dessa nyttor. Vi vill se fler ekosystemtjänster för att generera vinster tillbaka till Malmöborna. Utöver att vi vill begränsa utsläpp av avgaser och partiklar, vill vi också se fler träd för att rena luften. Buller vill vi minska genom vallar och gröna väggar i kombination med åtgärder för att minska bullret redan vid källa, exempelvis genom lägre trafikhastigheter.

Nyheter på Miljö

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter