Mölndal

Vi arbetar för ett grönare Mölndal! 

Kommunpolitiskt Handlingsprogram | Facebook | Kontakt 

Snart är det sommar!
Våra prioriteringar

Grön samhällsbyggnad.

Vi vill verka för en utökad medborgardialog kring utformningen av vårt gemensamma stadsrum med fokus på hållbarhet, estetik och funktion. Vi vill arbeta för en grönare stad, urbana ekosystemtjänster och hälsosamma utemiljöer.

Demokrati & Social omsorg.

Alla beslut som tas i den kommunala organisationen skall beakta mångfald, integration och mänskliga rättigheter. Miljöpartiet vill också verka för att dialogen med medborgarna utökas.

Skola.

Vi måste skapa förutsättningar för att alla barn skall få det stöd de behöver oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund eller möjligheter att hjälpa sina barn. Därför är det viktigt att sträva efter att minska barngruppernas storlek. Barnens ute– och inomhusmiljö ska vara trygga, säkra och stimulera till aktivitet.

Näringsliv.

Små och medelstora företag är viktiga aktörer i vårt samhälle. En god samverkan mel- lan Mölndals kommun och dess näringsliv stärker den lokala ekonomin och gynnar en socialt hållbar utveckling. Vi vill se fler samarbeten med näringslivet där de och stadens olika kompetenser stärker Mölndal.

Miljöpartiet Mölndal

Kontakt