Klimatet kan inte vänta

Mölndals stad har formulerat egna miljömål som ska efterlevas och förverkligas. Byggande, trafik, energi och mat är exempel på viktiga områden som alltid ska ligga inom ramen för hållbar utveckling.

Miljöpartiet vill

  • Att Mölndal rankas som topp 10 i miljörankning av städer
  • Ta fram en bevarandeplan för stadens jordbruksmark
  • Att den skog som kommunen äger förvaltas och brukas hållbart
  • Bevara den gröna kilen i Lilla Fässbergsdalen och verka för en ekodukt över Söderleden

Miljö och klimat ska vara en självklar utgångspunkt när staden tar ställning i olikafrågor. Mölndals stad har formulerat egna miljömål som ska efterlevas och förverkligas.Byggande, trafik, energi och mat är exempel på viktiga områden som alltid ska liggainom ramen för hållbar utveckling. Miljöpartiet kommer att driva frågor ochinvesteringsförslag som är kopplade till de globala klimatmålen. Värdefull jordbruks- och skogsmark finns fortfarande kvar i Mölndal. Miljöpartiet ärangelägna om att den bevaras och skyddas i kommande översiktsplan och vi driver påarbetet om en skogspolicy för ett hållbart skogsbruk. Vi vill också arbeta för attkommunen tar fram en strategi för stadsnära odling för ökad grad av självförsörjningoch social gemenskap. Vi vill utveckla nya modeller för att kunna bedriva ekologisktjordbruk på stadens marker. Det gröna stråket genom Lilla Fässbergsdalen är det enda sammanhängandegrönområde som binder ihop Änggårdsbergen med Sandsjöbacka och som möjliggör fördjuren att kunna förflytta sig. Miljöpartiet driver på för att detta grönområde bibehållsoch att en säker väg över Söderleden skapas. Köttproduktionens klimatpåverkan är stor samtidigt som forskning visar attväxtbaserad kost har positiv inverkan på människors hälsa. Vi vill därför minskaköttkonsumtionen i stadens verksamheter till förmån för vegetabiliska proteinkällor.Att ställa om till ett hållbart samhälle innebär också att vi måste ställa om till enfossilfri och resurseffektiv energianvändning. Vi vill att Mölndal Energi bygger ut sinbiobaserade fjärrvärme och lokalproducerade fjärrkyla samt även bidrar till attförsörja Göteborg med hållbar fjärrvärme för att underlätta deras övergång till fossilfriuppvärmning. Vi vill att skogsrester från stadens skogsbruk används lokalt förvärme- och elproduktion. Vi vill även främja lokalt producerad energi från solen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: