Skolpolitik i Örebro

Lyssna

Världen står inför stora utmaningar som kräver hållbara lösningar. Det kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt utvecklas. Dagens barn och ungdomar måste rustas för att anta morgondagens globala miljöutmaningar. För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft och kunna vara delaktiga i ett hållbart samhälle, behövs ett helhetsgrepp kring skolan.

Miljöpartiet vill

  • Att hållbar utveckling i skolan ska vara en naturlig del av undervisningen
  • Uppmuntra och stödja alternativ pedagogik inom barnomsorg och skola
  • Öka andelen ekologisk och klimatsmart mat i skolan
  • Att frukost ska finnas på förskola och fritidshem

En likvärdig skola

Alla barn kommer till skolan med olika bakgrund och ska där mötas utifrån vilka de är. Det kräver att förutsättningar ges både pedagogiskt och socialt, vilket förutsätter tillräckligt många pedagoger för att tillgodose barnens behov av stöd. Det kräver också att det finns en god kommunikation mellan hemmen och skolan, inte minst för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att välja skola.  För barnens inlärningsprocess är både inomhus- och utomhusmiljön betydande. Därför det är viktigt med en likvärdig skola som erbjuder en fysisk skolmiljö som stimulerar och inspirerar barnens inlärningsprocess. Vi tror att man i högre grad uppnår en likvärdig kvalitet i skolan genom samarbete mellan skolor i olika områden där kunskapsutbyte ges mellan både lärare och elever. En likvärdig skola har bra arbetsmiljö för alla i skolan och kompetent personal.

Naturen som klassrum

Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett första viktigt steg för hållbar utveckling. Att använda naturen som klassrum tillsammans med utomhuspedagogik är även ett viktigt steg för att öka måluppfyllelsen. Det är viktigt att de insatser som görs har en tydlig målbeskrivning i samklang med skolans styrdokument och att de systematiskt utvärderas.

Hälsa, mat och klimat

Maten är viktig för allas välbefinnande. Den har också stor betydelse för vår samlade klimatpåverkan, global rättvisa och hälsa, biologisk mångfald och interkulturella effekter. Sunda matvanor ökar måluppfyllelsen och är en bra utgångspunkt i lärandet om hållbar utveckling. Bra skolmat är en investering i barnens hälsa, utbildning och framtid. Tillsatser som är otillåtna i ekologisk mat bör inte heller förekomma i skolmaten. Det är även viktigt att miljön där maten serveras upplevs som lugn och trevlig. Det är inte nyttigt för hälsan att stressa, därför är det viktigt att arbeta mot stress t.ex. vid måltiderna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: