Skola och utbildning

Världen står inför stora utmaningar som kräver hållbara lösningar. Det kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt utvecklas. Dagens barn och ungdomar måste rustas för att anta morgondagens globala utmaningar. För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft och kunna vara delaktiga i ett hållbart samhälle, behövs ett helhetsgrepp kring skolan. Skolan i Örebro ska vara en hälsosam arbetsplats för både elever och personal. Den ska vara en trygg och lugn miljö där lärande får vara i fokus.

En likvärdig skola

Alla barn kommer till skolan med olika bakgrund och ska där mötas utifrån vilka de är. Det kräver att förutsättningar ges både pedagogiskt och socialt, vilket förutsätter tillräckligt många pedagoger för att tillgodose barnens behov av stöd. Det kräver också att det finns en god kommunikation mellan hemmen och skolan, inte minst för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att välja skola.  För barnens inlärningsprocess är både inomhus- och utomhusmiljön betydande. Därför det är viktigt med en likvärdig skola som erbjuder en fysisk skolmiljö som stimulerar och inspirerar barnens inlärningsprocess. Vi tror att man i högre grad uppnår en likvärdig kvalitet i skolan genom samarbete mellan skolor i olika områden där kunskapsutbyte ges mellan både lärare och elever. En likvärdig skola har bra arbetsmiljö för alla i skolan och kompetent personal.

Höja skolresultaten i utsatta områden

Barn i socioekonomiskt utsatta områden har rätt till lika god utbildning som andra barn. Det är viktigt att skolor i dessa områden kan attrahera lärare med hög kompetens. För att locka lärare måste arbetssituationen förbättras till exempel genom att möjliggöra tvålärarsystem och introducera fler yrkeskategorier i skolan, såsom socialpedagoger. Kompetensutveckling riktad till personal på utsatta skolor är en annan viktig satsning. Obehöriga lärare ska erbjudas att läsa in sin behörighet under en del av arbetstiden.

Bryta skolsegregationen

Alla skolor ska ha en allsidig elevsammansättning som speglar Örebro. Därför ska kommunen jobba aktivt för att på olika sätt bryta skolsegregationen. Skolorna har ett ansvar för att alla elever delar sin skoldag med klasskompisar med olika bakgrund och med olika förutsättningar.

Naturen som klassrum

Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett första viktigt steg för hållbar utveckling. Att använda naturen som klassrum tillsammans med utomhuspedagogik är även ett viktigt steg för att öka måluppfyllelsen. Det är viktigt att de insatser som görs har en tydlig målbeskrivning i samklang med skolans styrdokument och att de systematiskt utvärderas.

För att elever på alla skolor ska få tillgång till utomhuspedagogik ska naturskolans arbete med att kompetensutveckla pedagoger stärkas. Investeringar i grönare gårdar på skolor och förskolor krävs för att främja jämställd lek och möjligheten att bedriva undervisning utomhus. För att barn i förskolan ska få lära om och komma i kontakt med naturen bör ett utflyktsmål i form av en Naturverkstad skapas. På liknande sätt kan en kommungemensam skolträdgård skapa möjligheter för grundskolans elever att lära om mat, odling och naturen. Genom att bygga ett naturum stärks naturskolans verksamhet.

Hälsa, mat och klimat

Maten är viktig för allas välbefinnande. Den har också stor betydelse för vår samlade klimatpåverkan, global rättvisa och hälsa, biologisk mångfald och interkulturella effekter. Sunda matvanor ökar måluppfyllelsen och är en bra utgångspunkt i lärandet om hållbar utveckling. Bra skolmat är en investering i barnens hälsa, utbildning och framtid. Tillsatser som är otillåtna i ekologisk mat bör inte heller förekomma i skolmaten. Det är även viktigt att miljön där maten serveras upplevs som lugn och trevlig. Det är inte nyttigt för hälsan att stressa, därför är det viktigt att arbeta mot stress t.ex. vid måltiderna.

Förebygga och motverka psykisk ohälsa

Vi behöver minska kraven och den upplevda pressen och stressen i skolan. Det ska finnas en rimlig balans mellan skolarbete på skoltid och skolarbete på fritid. Alla högstadieelever ska på skoltid ha tid inplanerad regelbundet för samtal om stress, livskunskap och hälsa i förebyggande syfte. Det är viktigt att prata med alla barn och unga om vilken hjälp man kan få om man börjar må dåligt.

 

Miljöpartiet vill

 • att hållbar utveckling i skolan ska vara en naturlig del av undervisningen,
 • uppmuntra och stödja alternativ pedagogik inom barnomsorg och skola,
 • höja lärarnas löner och anställa mer administrativ personal,
 • möjliggöra tvålärarsystem och introducera fler yrkeskategorier i skolan, såsom socialpedagoger,
 • att obehöriga lärare ska erbjudas att läsa in sin behörighet under en del av arbetstiden,
 • minska barngruppernas storlek på förskolorna och skapa fler barnomsorgsplatser,
 • främja en naturnära skola med bl.a. utomhuspedagogik, Naturverkstad och grönare skolgårdar,
 • att frukost ska finnas på förskola och fritidshem,
 • ha fler vegetariska, ekologiska och närproducerade produkter inom skolans kostorganisation,
 • att alla högstadieelever ska på skoltid ha tid inplanerad regelbundet för samtal om stress, livskunskap och hälsa i förebyggande syfte,
 • möjliggöra för högstadieskolor att ha senare skolstart på dagen.
Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Skola

Läs mer

Miljöpartiet de grönas vision
Alla barn och ungdomar får, genom skolan, viljan och redskapen att lära, utveckla sig och lyckas. Eleven är medveten om sina rättigheter och skyldigheter och har förutsättningar och möjligheter att kritiskt granska och påverka samhället och sin egen skolsituation. Skolan arbetar aktivt för att jämställdhet, är normkritisk och har ett kompensatoriskt uppdrag. Läraren har förutsättningar att ge det stöd som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina individuella och unika förutsättningar.

Skolan driver undervisning och väljer pedagogik med en tydlig koppling till forskning och tar kontinuerligt in nya forskningsrön. Undervisningen har en global utgångspunkt och tar hänsyn till elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser. Estetisk verksamhet liksom motion och rörelse är ett viktigt redskap för inlärningsprocessen och skapar lust.

Utmaningar i Örebro län
Många elever i länet får inte det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Andelen ungdomar som når målen och söker sig till högre utbildning är lägre än rikssnittet. Undersökningar visar att en del elever upplever skolmiljön, med exempelvis mobbing och lärarbemötande som hämmande. Oftast har inte lärarna mandat att sätta in extra resurser som stöd till behövande elever. Kvaliteten mellan olika skolor kan skifta ordentligt. På många skolor och i flera kommuner saknas ett systematiskt kvalitetsarbete. Pojkar har överlag sämre studieresultat än flickor. Kommunernas ekonomi förväntas stramas åt de närmaste åren vilket riskerar kvaliteten och det kompensatoriska arbetet. Kompetensförsörjningen de kommande åren är mycket problematisk där det råder stor brist på utbildade lärare.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
- Kommunerna bör arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan som går att politiskt utvärdera utifrån aspekterna utbildningsresultat, hälsa och elevinflytande.

- Kommunerna bör organisera sig så att lärarna har mandat att sätta in extra stöd för elever med, av läraren, konstaterat behov.
- Estetisk pedagogik, det vill säga att använda estetiska metoder inom de olika konstarterna, som redskap i ordinarie ämnesundervisning bör öka i alla skolor.

- Alla kommuner bör inrätta minst en forskartjänst där lärare kan forska på deltid.

- Regionen ska, i samverkan med andra aktörer, driva att en länslokal utbildning för så kallade lärarassistenter startas.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: