Motioner

Motioner

MP Österåker driver på utvecklingen bland annat genom de motioner vi lagt fram inom olika områden för att göra Österåker mer hållbart.

2023

Äldreomsorg
Natur & miljö
Kultur

2021

Skolorganisation (Skola)

 • Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att slå samman de båda skolenheterna Bergättraskolan och Tråsättraskolan till en enhet

Skola IT säkerhet (Skola)

 • Utveckla detaljerade riktlinjer för att skydda barnens säkerhet på nätet i skolan och vid användning av skolans mjukvaror utanför skolan.
 • Utveckla rutiner för uppföljning av att skolorna följer riktlinjerna.
 • Säkerställa att resurser finns för ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.

Koldioxidbudget (Klimat)

 • Att Österåkers kommun påbörjar arbetet med framtagande av en kommunal koldioxidbudget så att ett förslag kan läggas fram under 2022 och antas tillsammans med budget 2023.

Klimatanpassningsplan (Klimat)

 • Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att rapportera till KF om en uppföljning har utförts
  Om en uppföljning har utförts ska Kommunstyrelsen tillgängliggöra resultaten från uppföljningen till KF
 • Om en uppföljning inte har utförts som rekommenderas i Klimatanpassningsplanen, ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utföra en uppföljning och presentera resultaten till KF.

Fossilfria fordon och maskiner i kommunens regi (Klimat)

 • Att kommunen påbörjar framtagande av en plan för hur alla fordon och maskiner i kommunens regi, inkluderande upphandlade områden, kan göras fossilfria till 2030.

Vindkraft (Klimat)

 • Att kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur vindkraft kan utvecklas i Österåkers kommun.

Snabbladdare (Klimat)

 • Att kommunen agerar, separat från parkeringsplanen, för att det ska etableras snabbladdare på minst 50 kW i Åkersberga och på Ljusterö, eller
 • Att kommunen säkerställer att parkeringsplanen kommer inkludera snabbladdare på minst 50 kW i Åkersberga och på Ljusterö.

Öppna musikskolor för pensionärer (Kultur)

 • Att samma subventioner som för undervisning av barn i musikskolor inom kommunen, också ska gälla för pensionärer.

Delningsboende för unga vuxna (Bostäder)

 • Att Armada ska få i uppdrag att låta uppföra bostäder för delningsboende och upprätta ett upplägg för detta som passar unga vuxna och Österåkers kommun.

2020

Förnybar el (Klimat)

 • Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunens förvaltningar och bolag att snarast ersätta alla elavtal som inte redan garanterar förnybar el, med elavtal som gör det, i all verksamhet som kommunen råder över.

Solpaneler på kommunala fastigheter (Klimat)

 • Att en översyn ska göras över vilka av de fastigheter som kommunen råder över (oavsett om det är kommunen eller Armada som är ägare) som är lämpade för solpaneler.
 • Att kommunen respektive Armada ska budgetera för att kunna påbörja inköp och installation av solpaneler.
 • Att det vid planering av nybyggnation av kommunala fastigheter, ska inkluderas solpaneler när så är möjligt.

2019

Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga (Skola)

 • Att en inventering av utemiljöer vid kommunens samtliga skolor och förskolor snarast genomförs – i samråd med de berörda.
 • Att det, med denna inventering som grund samt med utgångpunkt från Boverkets allmänna råd, tas fram lokala riktlinjer och mål för skolor och förskolors gårdar och närmiljöer med avseende på deras storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet så att de kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet.
 • Att dessa riktlinjer och mål ska fungera vägledande både vid ny-, om- och tillbyggnad av skolor och förskolor.

Exploatering av jordbruksmark (Miljö)

 • Att alla detaljplaner ska innehålla en rubrik som heter Prövning av i anspråkstagande av jordbruksmark.
 • Att under den rubriken ska samlas alla avvägningar som har gjorts enligt miljöbalken mellan intresset att bevara brukningsvärd jordbruksmark och andra väsentliga samhällsintressen, som berör området.
 • Att de väsentliga samhällsintressena ska beskrivas tydligt, anges tydlig och tydligt avgränsas samt
 • Att under den rubriken ska samlas alla jämförelser av konsekvenser för exploatering av jordbruksmark respektive annan alternativ mark.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!
Vill du ställa frågor; engagera dig; bli stödmedlem eller veta vilka vi i Österåkers Miljöparti är så är, du varmt välkommen att höra av dig här!

Budgetförslaget 2023 ger dig mer detaljer
Vill du veta mer om exakt vad vi vill satsa på i Österåkers kommun? Läs vårt budgetförslag här!

Våra senaste motioner
För att få veta mer om vad vi prioriterat att satsa på under de senaste åren kan du läsa våra motioner här.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Bli medlem

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter