Skola

Skolan är barnens arbetsplats. Alla barn ska ha förutsättningar att må bra och känna sig trygga i skolan. Därför vill vi att elevhälsan ska få ökade resurser, och att arbetet mot kränkande behandling och mobbning ska intensifieras. Skolpolitiska beslut ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Läsförståelse är grunden för goda resultat i alla ämnen. Därför vill vi ge även skolorna i uppdrag att arbeta systematiskt med läsning och läsfrämjande arbete.

Alla elever ska kunna gå till skolan med glädje, lust och vilja att lära sig. Skolan är en viktig uppfostrare i demokrati. Elevinflytandet skall prioriteras och öka i takt med stigande ålder. Det är skolans ansvar att se till att elevdemokratin fungerar, inte elevernas. 

Ingen elev får gå igenom skolan utan att få de mest grundläggande kunskaperna garanterade.

De mindre skolorna spelar en viktig roll för kommunen och dess landsbygd. Att ha en skola på nära håll är viktigt både för barnens välmående och för bygdens utveckling. Som en sista utväg för en skola med vikande elevantal bör möjligheten att bilda friskola uppmuntras.

Elevhälsan på skolorna, exempelvis psykolog, skolsköterska och kurator, är viktig och behöver mer resurser. Fler personer behöver anställas inom de olika kategorierna (som psykolog, skolsköterska, kurator, elevcoacher).

Det behöver finnas tillräckligt många vuxna i skolan. Elever med specialbehov måste få de resurser de behöver. Kvalitet ska vara kännetecknet på Östhammars skolor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: