Lika möjligheter

Fördomar och diskriminering begränsar människors liv. Miljöpartiet vill att alla som växer upp i Sundbyberg ska ha lika goda möjligheter att lyckas. Det är grunden för ett rättvist samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska systematiskt granska sin verksamhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Staden ska aktivt ifrågasätta rasism, intolerans och fördomar i alla sina verksamheter.
  • Personal inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas i att upptäcka tecken på radikalisering, hedersproblematik, våld i nära relationer och våldsbejakande extremism.
  • Staden ska fortsätta arbetet med att implementera handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Se även rubrikerna Jämställdhet, HBTQ, Nyanländas etablering samt Demokrati och politik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: