Lika rätt är allas rätt

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Miljöpartiet vill

 • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
 • ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer
 • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer
 • stärka asylrätten för hbtqi-personer
 • stärka transpersoners rättigheter.

Krafttag mot diskriminering

Vi vill se krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer. Arbetet med hbtqi-personers rättigheter, med särskilt fokus på transpersoners utsatta situation, ska bedrivas intensivt på alla nivåer. Miljöpartiet vill införa ett skydd mot hets och hat för hbtqi-personer i EU.

Frizoner för unga hbtqi-personer

Unga hbtqi-personer har rätt till frizoner där de kan vara sig själva, som särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar.

Bättre för stjärnfamiljer

Alla barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt, oavsett hur deras familj ser ut. Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken.

Vi vill anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral. Bland annat genom en tredelad föräldraförsäkring och att fler ska kunna vara vårdnadshavare i familjer med mer än två föräldrar.

Frihet i Sverige

Många hbtqi-personer i världen saknar möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar hbtqi-personer avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige. Ingen ska behöva skickas tillbaka till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell eller transperson.

Transpersoners rättigheter ska stärkas

Alla människor har rätt att vara sig själva. Transpersoners synlighet i samhället har bättrats och kunskapen och stöd till transpersoner har ökat – men den psykiska ohälsan är fortfarande stor.

Miljöpartiet kämpar för en moderniserad könstillhörighetslag som ska skilja på den medicinska och juridiska processen. Det ska inte krävas medicinsk behandling för att få sin könstillhörighet erkänd juridiskt.

En starkare hbtqi-politik i EU

Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Vi vill införa ett straffrättsligt skydd på EU-nivå mot hat och hets mot hbtqi-personer och andra minoriteter, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp, införa ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätta pengar för arbete mot diskriminering.

Vi vill vidga mandatet och förstärka resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Miljöpartiet regerar

 • Föräldraförsäkringen har förändrats så att den fungerar bättre för stjärnfamiljer.
 • Möjligheterna till mötesplatser för hbtqi-ungdomar har stärkts.
 • Statsbidragen till hbtq-organisationer har höjts.
 • Föräldraskapspresumtionen har blivit könsneutral föräldraskapspresumtion – samkönade par ska nu slippa att genomgå närståendeadoption för att båda ska bli vårdnadshavare.
 • En utredning har tillsatts för att göra föräldrabalken mer könsneutral.
 • Polisens hatbrottsarbete har förstärkts, bland annat genom nya hatbrottsgrupper.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att förbättra hbtq-kompetensen hos sin personal.
 • På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen för första gången tagit fram ett kunskapsstöd för vård och behandling av intersexpersoner.
 • Transpersoner inkluderas nu äntligen i hets- och hatbrottslagen.
 • Som första land i världen betalar vi ut ersättning till transpersoner som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.
 • Reglerna har förbättrats för när två personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och förenklats för samkönade par som inseminerar.
 • En stor utredning om transpersoners levnadsvillkor har gjorts, som har levererat många förslag som nu bereds i regeringskansliet.
 • Ensamstående kvinnor har fått rätt till insemination.

Nyheter på Hbtqi

MP bäst för HBTQI-personer

MP PÅ STOCKHOLM PRIDE

Märta Stenevi framför tält i JärvaMärta Stenevi framför tält i Järva

”Vi behöver ställa mycket högre krav på transvården”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter