Lika rätt är allas rätt

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig. Alla familjer ska ha lika rättigheter, transpersoners rättigheter måste stärkas och antidiskrimineringsarbetet måste förbättras. Samhället är idag inte jämlikt och därför är det extra viktigt för oss att kämpa för hbtqi-personers rättigheter. 

Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
  • ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer
  • att omvändelseförsök ska förbjudas och kriminaliseras i Sverige
  • den familjepolitiska lagstiftningen ska vara könsneutral och barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två personer
  • stärka asylrätten för hbtqi-personer
  • stärka transpersoners rättigheter
  • ändra könstillhörighetslagen så att du ska kunna ändra juridiskt kön från 12 år, baserat på självbestämmande och utan könsbekräftande vård
  • införa ett tredje juridiskt kön.

Krafttag mot diskriminering

Vi vill se krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer. Arbetet med hbtqi-personers rättigheter, med särskilt fokus på transpersoners utsatta situation, ska bedrivas intensivt på alla nivåer. Polisens arbete mot hatbrott, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, med ett hbtqi-perspektiv, måste stärkas. Möjligheten till upprättelse för personer som har diskriminerats måste förbättras och kunskapen om diskrimineringslagstiftningens krav måste öka. Miljöpartiet vill införa ett skydd mot hets och hat för hbtqi-personer i EU.

Bättre för stjärnfamiljer

Alla barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt, oavsett hur deras familj ser ut. Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken. För oss är det självklart att alla familjer och föräldrar ska ha lika rättigheter och alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi vill anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral. Bland annat genom en tredelad föräldraförsäkring och att fler ska kunna vara vårdnadshavare i familjer med mer än två föräldrar.

Transpersoners rättigheter ska stärkas

Alla människor har rätt att vara sig själva. Transpersoners rättigheter måste stärkas och transfobin i samhället måste minskas. Miljöpartiet vill förändra könstillhörighetslagen så att personer kan ändra juridiskt kön från 12 år, baserat på självbestämmande och utan könsbekräftande vård. Miljöpartiet vill även införa ett tredje juridiskt kön eller en möjlighet att inte registrera juridiskt kön. Vidare måste tillgången till könsbekräftande vård för alla som behöver säkerställs i hela landet och köerna måste kortas. Vi vill att insatserna för transpersoners psykiska hälsa ska stärkas.

Rättigheter för personer med intersexvariation

Vi vill att möjligheten att införa förbud mot icke-medicinskt nödvändiga ingrepp på barn som inte kan ge samtycke införs. All vård, inklusive den könsbekräftande vården, ska säkerställa rätten till information om den egna medicinska historien.

Inkluderande hälso- och sjukvård

Alla har rätt till bra vård och bemötande. Miljöpartiet vill att kunskapen inom vården kring bemötandet av hbtqi-personer stärks. Vi vill att ett hbtqi-perspektiv säkerställs inom all hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbetet, inklusive elevhälsan och ungdomsmottagningarna. Även tryggheten för äldre hbtqi-personer måste öka och fler regnbågsboenden för äldre ska öppnas.

Inkluderande förskola och skola

Tillgång till utbildning på lika villkor är en rättighet. Miljöpartiet vill att lärare och pedagoger utbildas inom hbtqi-frågor och hbtqi-personers rättigheter. Vi vill att skolornas arbete med likabehandling och antidiskriminering stärks och att homofobi och transfobi i förskolan och skolan motverkas genom ett normkritiskt arbetssätt. Alla idrotts- och simhallar ska ha könsneutrala omklädningsrum.

Frihet i Sverige – en rättssäker asylprövning

Många hbtqi-personer i världen saknar möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar hbtqi-personer avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige. Människor på flykt från förtryck och diskriminering, inte minst från homofobi, bifobi och transfobi, ska välkomnas i Sverige. Ingen ska behöva skickas tillbaka till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell eller transperson. Vi vill även att kompetensen om hbtqi-personers livsvillkor ökar bland Migrationsverkets handläggare så att hbtqi-personer som söker asyl behandlas utifrån den hotbild de faktiskt står inför.

En starkare hbtqi-politik i EU

Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna. Vi vill införa ett straffrättsligt skydd på EU-nivå mot hat och hets mot hbtqi-personer och andra minoriteter, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp, införa ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätta pengar för arbete mot diskriminering. Vi vill vidga mandatet och förstärka resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Fördjupning

Stenevi: Vi behöver ställa mycket högre krav på transvården
MP: ”S-regeringens förslag till ny könstillhörighetslag duger inte”
Hult, Bah Kuhnke: Det finns ingen anledning att vänta, lagstiftningen behöver komma på plats nu
En ny könstillhörighetslag – Interpellation 2021/22:305 av Emma Hult (MP)
EU blir frihetszon för hbtqi-personer. Alice Bah Kuhnke kommenterar 

Nyheter på Hbtqi

Ökat hat mot HBTQI-personer beror på SD:s inflytande

MP bäst för HBTQI-personer

MP PÅ STOCKHOLM PRIDE

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter