För ett grönt, tryggt 
och jämlikt Sundbyberg.

Jämställdhet och lika rätt

Sundbyberg ska vara en jämställd stad. Allas lika rätt oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet eller hudfärg är en princip som Miljöpartiet alltid kommer stå upp för. Vår vision är ett samhälle fritt från förtryck, rasism och diskriminering. Alla invånare ska kunna följa sina drömmar, göra självständiga val och styra över sin egen fritid.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Kunskapen om HBTQI ska stärkas i alla stadens verksamheter framför allt de som arbetar med unga sundbybergare.
  • Etablera fler bostäder inom det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren för särskilt utsatta sundbybergare, så kallade sociala kontrakt.
  • Utveckla kommunens arbete med integrationen genom att ta fram en långsiktig integrationsplan för en inkluderande kommun fri från diskriminering.
  • Sundbyberg ska stötta ideella organisationer som arbetar med HBTQI-personers rättigheter i staden.
  • Minska gängrelaterade våldsbrott genom Gruppvåldsintervention (GVI), även känt som strategin Sluta skjut.
  • Motverka löneskillnader och verka för höjda löner i kvinnodominerade yrken.
  • Motverka rasism i Sundbyberg, bland annat genom beprövade antirasistiska toleransprojekt i stadens skolor.
  • Ta fram en strategi mot hemlöshet i Sundbyberg.

Ett tryggt Sundbyberg

Trygghet är en avgörande fråga i Miljöpartiets samhällsbygge. Alla som bor och rör sig i Sundbyberg ska känna sig trygga här. I Miljöpartiets Sundbyberg ska ingen vara rädd att bli skadad i sitt eget hem, känna behov av att se sig över axeln på vägen hem, eller undvika att gå ut på kvällen. Vi måste aktivt kämpa emot samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor. Här vill Miljöpartiet stärka socialtjänsten och kommunens ideella organisationer samt ge våldsutsatta förtur i bostadskön.

Trygghet är också att veta att samhället ger stöd till den som behöver det mest. Sundbyberg ska ha en socialtjänst som är tillgänglig och som ges goda förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete med tidiga insatser till familjer och enskilda som behöver stöd.

Läs mer om Miljöpartiets jämställdhetspolitk här.

En välfungerande integration

Integrationen är avgörande både för de nyanlända som kommer till Sundbyberg och för vårt samhälle. Den första tiden i Sverige och Sundbyberg är viktig för den enskilde och ofta avgörande
för hur dennes integration utvecklas över tid. Nyanlända sundbybergare ska välkomnas och tas emot på ett bra sätt. Kommunens egna integrationsinsatser ska stärkas så att alla nyanländas första tid i kommunen kantas av goda möjligheter att etablera sig i och känna sig som en del av det svenska samhället.

Läs mer om Miljöpartiets integrations– och migrationspolitik.

Jobb och näringsliv

Ett jobb och egen försörjning är viktigt för att leva ett självständigt liv och förverkliga sina drömmar. En av coronapandemins effekter är att många har förlorat sitt jobb och att företag har tvingats säga upp personal. För många som förlorat sitt jobb eller redan innan pandemin stod utanför arbetsmarknaden har detta inneburit ett hårt slag mot såväl den egna ekonomin som självkänslan och självbilden. Kommunen ska verka för att fler personer kommer i arbete och med detta får samhörighet och gemenskap. Insatserna ska särskilt riktas mot de stadsdelar där arbetslösheten är högre.

Läs mer om Miljöpartiets politik om jobb och arbetsmarknad.

Ett Sundbyberg för alla

Allas lika rätt oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet eller hudfärg är en princip som Miljöpartiet alltid kommer att stå upp för. Vår vision är ett samhälle fritt från förtryck, rasism och diskriminering. Trots att det är över 100 år sedan Sverige fick kvinnlig rösträtt lever vi ännu inte i ett jämställt samhälle. Osakliga löneskillnader mellan könen ska inte förekomma i Sundbybergs kommuns verksamheter. Även HBTQI-personers rättigheter ska stärkas i vår kommun. Hos unga homosexuella, bisexuella och transpersoner är den psykiska hälsan fortfarande betydligt sämre än hos befolkningen i stort. Detta är ett samhällsproblem som politiken måste lösa.

Läs mer om Miljöpartiets hbtqi-politik och psykisk hälsa.

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter