Grönt remissyttrande kring kärnbränslehantering

Miljöpartiets distriktsorganisation och samtliga kommunföreningar i Uppsala län har lämnat in ett gemensamt yttrande kring regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. I remissvaret pekar på man på att processen för slutförvaring av högaktivt kärnavfall har betydande brister och att regeringen därför bör avslå SKB:s ansökan om att bygga kärnbränsleförvar i Forsmark i Östhammars kommun.

- Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige Östhammar avblåste den tidigare beslutade folkomröstningen när frågetecknen kring kapselns funktion i själva verket stärkte argumenten för en folkomröstning, säger Kerstin Dreborg, ordförande i Miljöpartiet Östhammar.

I det planerade slutförvaret vill kärnkraftsindustrin förvara upp till 12 000 ton högaktivt  kärnavfall. Varje gram avfall är så radioaktivt att det vid kontakt kan orsaka dödliga skador hos människor. Detta avfall vill industrin lägga i tunnlar på 500 meters djup i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk.

- Det handlar om ett avfall som måste hållas avskilt från människor, djur och natur i över hundra tusen år. I det perspektivet är det oansvarigt att hasta fram en metod för förvar som inte är helt säker, säger Andrea Byding och Niclas Malmberg, ordföranden i Miljöpartiet Uppsala län.

Kärnavfallsbolaget SKB har investerat såväl tid som Kärnavfallsfondens pengar för att nå fram till sin tillståndsansökan. Men det är en ansökan utifrån bolagets målbild, inte samhällets.

- Att SKB, som ägs av kärnkraftsbolagen, har intresse av att få undan frågan från dagordningen är inte ett argument för att äventyra framtida generationers hälsa. Istället måste samhällets intressen stärkas i det fortsatta arbetet, både när det gäller platsval och metodval, säger Jenny Lundström, ordförande i Miljöpartiet Tierp.

Läs remissyttrandet