Götene

Tänker du som vi? Det här går vi till val på:

 • En övre gräns återinförs för barngruppernas storlek i barnomsorgen och resurserna för barn med behov av särskilt stöd måste stärkas.
 • Musikskolan vidgas till att bli kulturskola.
 • Kommunen har utsetts till landets seniorvänligaste kommun. Detta arbete skall fortsätta att utvecklas samtidigt som vi arbetar för att bli landets juniorvänligaste kommun.
 • Viktiga ledord i äldreomsorgen är närhet, småskalighet och valfrihet att forma sin vardag. Olika former av boende för äldre skall finnas i alla tätorter.
 • Maten i de kommunala verksamheterna skall huvudsakligen vara ekologisk och närodlad samt etisk godtagbar.
 • Kollektivtrafiken måste bli bättre och antalet nattbussar utökas.
 • Cykelvägarna inom och utom tätorterna utökas och förbättras. Cykelvägs-alternativ till grannkommunerna planeras ihop med dessa. En gång- och cykeltunnel under 44:an anläggs, bland annat för att säkra barnens väg till skolskogen.
 • Värna ett levande centrum i Götene som stimulerar småskaligt företagande och närhet till varor och tjänster för alla kommunens invånare.
 • Vi är emot provborrning och brytning efter uran i våra Västgötaberg.
 • Biogasframställning inom kommunen bör uppmuntras och ett tankställe för biogas snarast etableras i Götene.
 • Kommunen och dess bolag bör bygga egna vindkraftverk för att täcka upp den egna elförbrukningen.
 • Vi vill att det byggs hyresrätter i Götene kommun för att unga, äldre och nyanlända skall kunna få bostäder.
 • Götene kommun skall målmedvetet sträva efter ett samhälle som är tillgängligt för alla, oberoende av eventuella funktionsnedsättningar. Enkelt avhjälpta hinder skall systematiskt identifieras och avhjälpas.
 • Götene kommun skall aktivt driva frågan om upprustning av Kinnekullebanan för att möjliggöra arbets- och studiependling till både Örebroregionen och Göteborg.

Miljöpartiet de gröna Götene

Kontakt