Skola och utbildning

Skola

Vi vill öka jämlikheten mellan stadens skolor och förskolor genom att tilldela elever med störst behov mer av resurserna. Stärk läraryrkets status och öka andelen personal per elev. Vi tar barn och ungas hälsa på allvar och verkar för ökad fysisk aktivitet och utökad elevhälsa. Kulturskolan ska utvecklas.

Våra barn och ungdomar ska ges möjligheten och redskapen att lära och utvecklas genom hela livet. Varje barn ska ges möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdebatten, samarbeta och umgås med andra samt att påverka och ansvara för sin egen och vår gemensamma livssituation. Denna resa börjar i förskolan, som är viktig för barns utveckling vidare i skolväsendet.

En grön skolpolitik utgår från att elevens lärande sker i klassrummet och läraren är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Skolans verksamhet ska vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling, även inom det digitala området, och att den utformas utifrån lokalt uttryckta behov.

Den lokala skolledningen måste ges ett stort mandat och vara beredda att ta ansvar för elevernas kunskaper och sociala utveckling.

Unga helsingborgares psykiska ohälsa oroar oss och Miljöpartiet vill att kommunen stärker arbetet på skolnivå med att förbättra elevernas psykiska hälsa genom elevhälsan.

Vi vill

 • stödja lärarens kompetens och utveckling inom sitt yrke.
 • ge läraren en bra löneutveckling.
 • minska gruppernas storlek och öka vuxentätheten för att därigenom skapa möjlighet för att varje barn blir sett.
 • utvärdera och förbättra systemet med en viktad skolpeng som beräknas på de socioekonomiska förutsättningarna med sikte på att varje elev i Helsingborg ska ha samma möjligheter.
 • främja digitalisering för att underlätta undervisning och det administrativa arbetet.
  stimulera barns och ungas läsande bland annat genom en satsning på en aktiv samverkan mellan förskolan/skolan och skolbibliotek/bibliotek.
 • återstarta resursskolor för elever med beteendestörningar och avsätta erforderliga resurser.
 • avsätta sökbara resurser för att samordna barn och ungas fritidsverksamhet i utsatta områden till skola, fritid, socialtjänst och föreningar.
 • att skolgårdarna ska vara gröna, rymliga och stimulera till lek.

Vuxenutbildning, högre utbildning och forskning

Kunskap har en central roll i samhällets utveckling. Kunskapen ska vara lätt att få ta del av, oavsett var i landet en bor och hur ens livssituation ser ut. Att Lunds universitet har etablerat Campus Helsingborg är därför av stor betydelse för helsingborgarnas möjlighet till högre utbildning. Vi ser gärna att Campus Helsingborg utvecklas med fler studenter och fler utbildningar. Campus Helsingborg fyller en viktig funktion i att höja utbildningsnivån i hela nordvästra Skåne.

Att högre utbildning och forskning bedrivs i Helsingborg stimulerar näringslivsutveckling och innovation. Forskning som bedrivs tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn är särskilt viktig för kommunen. Helsingborgs stad och dess bolag ska därför samverka med forskare och vara aktiva inom forskning och utveckling. I Helsingborgs stad råder idag brist på personal inom flera yrkesgrupper med akademisk utbildning. Helsingborgs stad bör uppmuntra kompetensutveckling av sin personal i samverkan med högskolor och universitet.

Kommunen ska arbeta aktivt för etablering och utveckling av andra eftergymnasiala utbildningar utanför högskoleväsendet, som till exempel folkhögskolor, yrkeshögskolan och andra yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen har en viktig roll för såväl kompetensförsörjningen och därmed möjligen integrationen men också för den personliga utvecklingen.

Vi vill

 • att kommunen ska vara drivande för etablering av högre utbildning och forskning i regionen.
 • att Familjen Helsingborg ska ha en målsättning och strategi för hur Campus Helsingborg ska växa.
 • att kommunen ska verka för ett attraktivt studentliv i Helsingborg i nära samverkan med studentorganisationerna.
 • att kommunen och dess bolag ska vara delaktiga i forskning och utveckling.
 • utveckla och erbjuda praktikplatser och möjlighet till examensarbeten kopplade till den egna organisationen.
 • att kommunen ska vara aktiv i etablering och utveckling av eftergymnasiala utbildningar även utanför högskoleväsendet.
 • att kommunen samverkar med Campus Helsingborg och andra aktörer för att få fler underrepresenterade grupper att söka högre utbildning och få eftergymnasial examen.
 • att Helsingborgshem får i uppgift att bygga fler studentbostäder i takt med att Campus Helsingborg växer.
 • att kommunen utvecklar och satsar på komvux och andra former av vuxenutbildning.
 • att kommunen verkar för fler yrkeshögskolekurser som möter kommunens behov av kompetensförsörjning.
 • att kommunen främjar vuxenutbildningen i klimatfrågor som ett led av vuxenutbildningen och den gröna omställningen.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter