Trygghet och kriminalitet

Helsingborg ska vara tryggt för alla. Den svarta ekonomin och droger ska bekämpas. Det förebyggande samarbetet med socialtjänst, polis, skola och fritidsverksamhet behöver fördjupas för att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet. Vi ska förebygga och motverka hedersvåld och förtryck.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer ska konsekvent motverkas genom samordnade insatser. Genom att stärka samverkan mellan kommunen, kvinnojouren, föreningslivet, sjukvården och polisen kan hedersvåld och våld i nära relationer förebyggas. Vi tycker att det ska prioriteras att förebygga de sociala strukturer som motarbetar främst kvinnors rättigheter liksom andra uttryck av könsmaktsordningen. Information till allmänheten om lagstiftning och rättigheter behöver förbättras. Helsingborg bör säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsboenden för kvinnor, även inom den egna kommunen.

Därför vill vi att kommunen skriver ett avtal, till exempel via ett IOP med Kvinnojouren Helsingborg för att placering av våldsutsatta kvinnor ska ske även där. Den som flyr från en våldsam relation eller hedersrelaterat våld är ofta utsatt för ekonomiskt våld. Vi vill därför att Helsingborgshem bör förändra sin policy så att betalningsanmärkningar och skulder inte ska gälla för de lägenheter som ges till personer som behöver fly våld i hemmet. Den som är utsatt för våld i hemmet ska få förtur till bostad.

Vi vill

  • genom utvecklat nätverksarbete förebygga och motverka våld i nära relationer och hederskultur.
  • säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsboenden för främst kvinnor.
  • att kommunen sluter ett samarbetsavtal med Kvinnojouren för att ha en skyddat boende för utsatta kvinnor.

HBTQI-personers utsatthet

Trygghetsskapande åtgärder ser inte likadana ut för alla medborgare. Så länge vi har grupper som lever under en större hotbild så måste vi anpassa vårt offentliga rum även för dem. Vanliga trygghetsskapande åtgärder som att skapa fri sikt över stora områden leder till otrygghet för de som behöver kunna gömma sig, för att komma bort från våld eller hot om våld. Det kan till exempel handla om hbtqi-personer som fortfarande är utsatta i det gemensamma rummet.

Vi vill

  • skapa nya lösningar för stadsplanering där utökad grönstruktur och andra hållbarhetsåtgärder bidrar till ökad upplevd trygghet.

Mer förslag för HBTQI-personer finns under Jämställdhet och jämlikhet samt under Skola.

Kriminalitet

Helsingborg har fyra områden (Drottninghög, Dalhem, Adolfsberg och Söder) som i början av 2022 enligt polisen klassas som särskilt utsatta områden. Barn som växer upp i dessa områden löper en större risk att bli indragna i kriminalitet. Vi anser att Helsingborg behöver anta en nollvision om särskilt utsatta områden, som kompletteras med en handlingsplan för varje enskilt område.

Långsiktiga myndighetsgemensamma insatser i samarbete med föreningsliv och näringsliv är en nyckel till framgång. Vi vill även se fler utbildade fältarbetare i områden som bidrar till ökad trygghet och dialog med de boende.

Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i relation till andra myndigheter. Åtgärder för att motverka den svarta ekonomin bör prioriteras.

Vi vill

  • motverka gängkriminalitet genom ökad samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter.
  • att kommunen utvecklar nya samarbetsmodeller mot kriminella gängbildningar, där samarbetsmodellerna involverar skola, fritid, föreningar och föräldrar.
  • att kommunen ska bidra till ökad trygghet i utsatta områden, bland annat genom att kommunen antar en nollvision om utsatta områden.

Nyheter på Trygghet och kriminalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter