Energi

Vi behöver energi för att kunna leva, resa och tillverka tjänster och produkter. Omställningen till förnybar energi har vi redan kommit långt med i kommunens verksamheter, men det finns mer att göra. Vi vill göra det nu, för klimatets skull.

Miljöpartiet vill

  • att så många som möjligt av kommunens byggnader har solceller.
  • verka för vindkraft på lämpliga platser inom kommunen, med hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden.
  • fortsätt att energieffektivisera i kommunens verksamheter.
  • sälja Karlstads kommuns kärnkraftsaktier.

Vårt samhälle är energiberoende, allt från fabriker och transporter till att värma upp och belysa våra hus. I omställningen till ett fossilfritt samhälle är energi ett centralt område. Därför är det viktigt att vi i Karlstad bidrar till att producera förnybar energi, och är så energieffektiva som möjligt när vi använder energin.

Karlstads kommun har goda möjligheter att bli en helt fossilfri kommun. Energiproduktionen vid Hedenkraftverket är i stort sett helt förnybar. Att få bort de sista dropparna olja vid värme- och elproduktionen är svårt men viktigt. Karlstad är solstaden och här ska självklart så många tak som möjligt täckas av solceller. Miljöpartiet vill att kommunens fastigheter utrustas med solceller och att fastighetsägare uppmuntras till att installera solceller på sina tak. En stor solcellspark vill vi också se i Karlstads kommun.

Vindkraft finns i Vänern men vi vill under kommande mandatperiod se att fler vindkraftsparker byggs på lämpliga platser med hänsyn till natur- och kulturmiljö.

För att minska användningen av bensin och diesel är biogas ett viktigt verktyg. Vi vill öka biogasprodutionen i kommunen, så att allt matavfall som finns går till att tränga ut fossila bränslen från transporterna.

Kommunen äger aktier i kärnkraftverket i Oskarshamn. Miljöpartiet har starkt emotsatt sig ägandet och vi vill att alla kommunens aktier säljs. Kärnkraft är ingen förnybar energi och bidrar till stora svårigheter för kommande generationer, som får hantera avfallet från kärnkraftverken. Det är dessutom en förlustaffär och riskerar att kosta mycket mer framöver.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Energi och klimat

Klimatförändringen - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska - är vår tids största utmaning.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnyelsebara energikällor,
  • att det satsas på vindkraftverk i Värmland på lämpliga ställen och att vindkraftens utbyggnad i Värmland inte får skada väsentliga natur- och kulturmiljöer,
  • att fossila bränslen fasas ut i befintliga energianläggningar,
  • att energirådgivning ska finnas i varje kommun.

Läs mer

Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar och utbredning av ökenområden. Allra hårdast drabbas många fattiga länder. Men sommaren 2018 har visat att långvarig rekordvärme och torka kan innebära stora svårigheter för oss i Sverige också. Inte minst för våra bönder, som förser oss med mat, och för alla som drabbats av svårkontrollerade skogsbränder.

Eftersom uppvärmningen enligt nära hundraprocentigt enig expertis beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat.

Alla utsläpp, allt energislöseri, men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. Förnybara energikällor är framtidens energi, men även på förnybara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda.

Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Vi anser att samhället ska ställa tydliga miljökrav, så att produktionen av förnybar energi kan ökas avsevärt utan att orsaka alltför stor skada på naturen.

Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden! Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: