Politik som gör skillnad i Nykvarn

Nykvarn

Vi vill verka för ett hållbart Nykvarn på alla områden. Det handlar inte bara om miljö även om det är en självklar grund i vår politik.

Våra särskilt prioriterade områden är Klimat & Miljö, en väl fungerande skola och psykisk hälsa bland unga.

Klimat & Miljö

Med hjälp av den nya koldioxidbudget vi varit drivande i att ta fram för kommunen vill vi titta på både små och stora poster för att sänka utsläppen i verksamheterna och hushållen. Bland annat vill vi se till att kommunens energirådgivning nyttjas bättre genom att möjligheterna aktivt kommuniceras ut. Vi vill sätta upp solceller på alla offentliga byggnader som går. Utreda utökade cykelstråk till Taxinge och Sundsvik.

Vi vill utöka kommunens verksamhet med en kommunekolog på heltid som ska titta på hur vi kan skapa bättre miljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald. Vi vill se till att fler som bor i lägenhet i kommunens egna fastighetsbolag ska ha tillgång till nattladdning av elbil. Vi vill bjuda in aktörer att driva en elbilspool nära centrum.

En eller ett par vegetariska skolmatsdagar i veckan ska införas med två olika vegetariska alternativ för att uppmuntra elever att prova mer vegetarisk mat och kunna prioritera bättre råvaror i maten. Men vi vill också utmana de satsningar i kommunen som riskerar att öka utsläppen som exempelvis tankarna på en ny trafikplats längs E20. Vår prioritering är att göra moderna trafiklösningar för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik som håller i längden. Vi vill särkilt värna om och behålla de gröna stråk vi har i kommunen och utveckla skötseln av dem för mer biologisk mångfald och svalka.

En väl fungerande skola

Miljöpartiet i Nykvarn vill stärka elevhälsan och förebyggande arbete så att barn som mår dåligt kan få hjälp tidigt. Elever med behov av extra stöd i skolarbetet ska få stöd så fort som möjligt. Nykvarn bör ha egna speciallärare. En god psykisk hälsa och minskad stress lägger grunden för bra skolresultat. Vi vill att skolan fortsatt bedrivs i kommunal regi för att kunna öka kvaliteten för alla elever.

Psykisk hälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga är ett stort och växande problem. Vi vill se till att det finns resurser i skolan som inte har direkt med undervisningen att göra utan stöd för elever och barn som har det svårt och kanske på sätt som inte syns. Det ska finnas kompetenta kuratorer på skolorna och bra kontaktvägar till primärvård och BUP med fler behandlande tjänster där.

En viktig förutsättning för ungas välmående är att kunna ta sig till sina kompisar på egen hand. Vi vill värna om våra grönområden med lekparker och cykelstråk samt begränsa korsande trafik som skärmar av våra bostadsområden från varandra. Det är särskilt viktigt att prioritera i en snabbt växande kommun som Nykvarn.

Vi har också ett nollvisionsmål för hemmasittande skolelever. Där ser vi bland annat att det behövs en familjecentral i förebyggande syfte samt samordnande resurser för kommunikation mellan verksamheter i kommunen.

Aktuellt i Nykvarn

Nykvarn, 3 juli 2013

Följ oss även på Facebook.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Återta kontrollen över järnvägen

MP kräver mer pengar till sjukvården

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Marie Martna

Vice ordförande, webbansvarig

Kommunfullmäktige Nykvarn

Marie Martna

Vice ordförande, webbansvarig