Karin Svensson Smith

Kommunalråd, 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden

Karins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Tåg och kollektivtrafik.

Karin Svensson Smith

Aktuella frågor för Karin Svensson Smith

Mer om Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith om politik

Klimathotet är stort skrämmande och på riktigt. Vår generation måste ställa om dagens beroende av fossilbränslen till ett samhälle med förnybara energikällor. Alliansregeringen överlåter klimatfrågan åt enskilda och marknaden.  Det duger inte. För att ta ansvar för barnens framtid krävs också en politik som genom investeringar, skatter och lagar gör det enkelt att välja fossilfria alternativ.

Attraktiv kollektivtrafik är nödvändigt för att nå klimatmålen. Järnvägen spelar en nyckelroll i omställningen av transporterna. Regeringen måste se till att tågtrafiken fungerar. Det behövs både nya spår och en bättre skötsel för att tågtrafik ska vara ett alternativ till flyg, person- och lastbil. Väginvesteringar som ökar klimatpåverkan måste stoppas. Klimatpåverkan ska framgå i priset på transporter så att det blir enkelt att välja resa med ett gott samvete.

Cykelvägar Bilvägar och p-platser tar för mycket plats i städerna. Med färre bilar kan det skapas sammanhängande vägnät för snabb och maklig cykling.

Jämställdhet och feminism. Merparten av kollektivtrafikresenärerna är kvinnor. Men trafikpolitiken styrs i praktiken av medelålders bilkörande män. Det vill jag ändra på så att maktförhållandena blir jämställda.

Kemikaler Det är orimlig att barn utsätts för utsätts för farliga substanser under sin uppväxt. Kemikalieinspektionen och rättsväsendet ska ha anslag samt befogenheter för att barn och vuxna ska slippa bli utsatta för hälsovådliga ämnen.

Med ett kryss för första namnet Karin kan du visa att klimatomställningen är den viktigaste frågan.

Personligt

 

Jag är lärare och har arbetat på både högstadiet och gymnasiet. Född i Kävlinge, men bott i Lund under större delen av mitt vuxna liv. Är gift, har tre vuxna barn och ett barnbarn. Sedan tidiga tonår har jag arbetat aktivt med klimat, energi- och trafikfrågor.  Detta har jag gjort både via miljörörelsen och partipolitiskt, t ex i det arbete som ledde till att Barsebäcksverket stängdes. Efter gymnasiet arbetade jag bl a på en syfabrik i Malmö. Där blev jag fackligt aktiv och engagerad för rimliga arbetsvillkor såväl i Sverige som i andra länder. Sedan jag blev förälder känns politiken ännu viktigare för att kunna skapa en trygg och rättvis värld. Fokus i mitt politiska arbete är klimatanpassning av transporterna. Klimatomställningen är nödvändig för att rädda de ekosystem vi människor är beroende av för vår överlevnad. Inklusive flyg och sjöfart står transporterna för över 40 % av klimatpåverkan. Omställning till det fossilbränslefria samhället kräver lika stora investeringar som när Sverige industrialiserades. Dessa investeringar kan leda till att nya företag etableras och att arbetslösheten minskar. Jag är övertygad om att många vill ha möjlighet att leva klimatsmart i sin vardag. Känner stark oro för klimatförändringarna som tvingar människor till flykt och hotar framtiden för kommande generationer. 2002 drog jag igång ett nätverk för jämställdhet i trafikpolitiken eftersom jag var trött på att samhällets fortfarande planeras med den bilkörande mannen som norm. Jag är ordförande för Resenärsforum - en intresseorganisation för kollektivtrafikanter. Glad över att blivit vald till årets cykelpolitiker 2010 tog jag initiativ en cykelhighway Malmö – Lund. Gillar att vara i naturen.

CV

CV för Karin Svensson Smith

Akademisk utbildning

Totalt 323 universitetspoäng (enligt det system där 20 p motsvarade en termins heltidsstudier) - nationalekonomi, psykologi, statskunskap, sociologi, miljökunskap. kulturgeografi, historia, luftvård, naturgeografi, tillämpad luftvård, u-landskunskap, pedagogik, miljörätt – förvärvade på Lunds universitet och Uppsala universitet

Fil kand examen och ämneslärarexamen med behörighet i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap, historia och geografi

Yrkesverksamhet

Beklädnadsarbetare och andra LO-jobb samt politiska anställningar 1976 – 1980

Högstadielärare i Hässleholms kommun 1985 – 1990

Gymnasielärare på Nicolaiskolan i Helsingborg 1990 – 1998

Riksdagsledamot, ordinarie ledamot i trafikutskott och ersättare i miljö- och jordbruksutskottet 1998 - 2010

Statliga utredningar som jag har varit/är ledamot om inget annat anges

Sveriges nationalrapport till UNCED 1992 FNs konferens om miljö och utveckling SOU 1991:55

Ny kurs i trafikpolitiken Delbetänkande av Kommunikationskommittén SOU 1996:26

Ny kurs i trafikpolitiken Delbetänkande av Kommunikationskommittén om beskattning av vägtrafiken SOU 1996:165

Ny kurs i trafikpolitiken. Slutbetänkande av Kommunikationskommittén SOU 1997:35

Framtidens miljö – allas vårt ansvar! Betänkande av miljömålskommittén SOU 2000:52

Godstransporter för tillväxt – en hållbar strategi Slutbetänkande av godstransportdelegationen SOU 2001:61 (referensgrupp)

Skatt på väg. Slutbetänkande av Vägtrafikbeskattningsutredningen SOU 2004:63 (referensgrupp)

 Alkolås – nyckel till nollvisionen Delbetänkande av Alkolåsutredningen SOU: 2005:72 (ensamutredare)

Öppna möjligheter med alkolås Slutbetänkande av alkolåsutredningen SOU 2006:72 (ensamutredare)

Pumplagen Uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Rapporter från riksdagen 2009/10;RFR7 (trafikutskottets särskilda uppföljningsgrupp)

Effektivare planering av vägar och järnvägar Betänkande av Transportinfrastrukturkommittén SOU 2010:57

Statlig utredning om järnvägens organisation (N2013:02): Förordnad som expert 2013

Uppdrag

Kommunala uppdrag i Lunds kommun 1982 – 1998 samt 2011 –: Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande i Miljödelegationen, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden

Officiell svensk delegat på FN-konferensen om miljö och utveckling 1992

Länsstyrelsens miljömålsråd Skåne län 1999 – 2002 och 2011 –

Ledamot i Vinnovas forskningsråd för innovativa transportsystem 2002 -2006

Stakeholder Klimatforskningsprogrammet LETS – Governing transitions towards low-carbon energy and transport systems for 2050 Lunds universitet 2009 – 2013

Valberedare i det nationella Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2009  -

Stakeholder Metalund - Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle Lunds universitet 2010 –

Föreläsare på Lunds universitets klimatmasterutbildning 2011 –

Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse 2011 –

2:e vice ordförande i Lunds ägarnämnd för VA Syd 2011 –

Bolagsstyrelseledamot i Sundbybergs infrastruktur AB 2011 –

Advisory board Chalmers styrkeområde transporter 2013 –

Ordförande Resenärsforum 2013 -

Ett urval av publikationer

Beträffande propositioner har jag medverkat som huvudansvarig för det parti jag har representerat inom ramen för regeringssamarbetet.

Kemikaliestrategi för giftfri miljö Regeringens proposition 2000/01:65

Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier Regeringens proposition 2000/01:130

Åtgärder mot förorening från fartyg Regeringens proposition 2000/01:139

Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Regeringens proposition 2000/01:20

Omställning till ett långsiktigt hållbart transportsystem. I debattboken ”Vid vägs ände? Järnvägarna, klimatet och Europas framtida transportpolitik.” Järnvägsforum i samarbete med Banverket 2003

Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Regeringens proposition 2003/04:95

Trängselskatt Regeringens proposition 2003/04:145

Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Regeringens proposition 2003/04:160

Vägval.  I antologin ”Pax Vandring med Dag Hammarskölds Vägmärken. 20 röster från Lund.” Lunds domkyrkoförsamling 2005

Moderna transporter Regeringens proposition 2005/06:160

Den hållbara staden s transporter. I antologin Hållbarhetens villkor. Arena förlag 2013

Vilka styrmedel är lämpliga för att nå en fossilbränslefri transportsektor? I ”Transportforum 2013 – Granskade artiklar ”VTI: R787