En klimatsmart stad

Klimatfrågan är den enskilt mest avgörande frågan för vårt samhälle. Miljöpartiets mål är att Solna ska vara Sveriges klimatvänligaste kommun senast 2030. För att nå detta mål har vi tuffa utmaningar framför oss.

Miljöpartiet vill skapa ett långsiktigt hållbart Solna som tar ansvar för kommande generationer i en globaliserad värld. Vi vill att det ska löna sig för Solnabor att vara klimatvänliga. Vi vill använda både belöningar och krav för omställningen till hållbara alternativ på alla områden. 

Klimathandlingsprogram

För att kunna agera effektivt i klimatfrågan krävs en handlingsplan. Vi vill att staden antar ett program för att uppnå en minskning av klimatpåverkande gaser från Solna kommun som geografisk enhet. Miljöpartiet vill att Solna antar ett mål att vara en fossilbränslefri kommun senast år 2050.

Stärk och samordna miljöarbetet

Den kommunala verksamheten ska vara föregångare i klimat- och miljöarbetet. Miljöstrategin i ”Hållbarhetsteamet” är ytterst ansvarig både för stadens interna miljöarbete och för att de entreprenörer som staden anlitar ska leva upp till samma miljökrav. Detta är en tydlig signal till övriga företag och ett sätt att visa vägen genom goda exempel.  ”Hållbarhetsteamet” ska även arbeta aktivt ut mot medborgarna.

Grön offentlig upphandling SR Social responsibility

Miljöpartiet vill att Solna använder sig av möjligheten att ställa klimatsmarta krav på att företag tar socialt ansvar vid upphandlingar.

Gröna upphandlingar eftersträvar störst behållning för bästa pris och gör en livscykelanalys som tar hänsyn till helhetskostnaden utifrån ett längre perspektiv. Miljöpartiet vill också att Solnas uppföljningsarbete av uppköpta tjänster och varor förbättras inom alla förvaltningar.

Anpassa för klimatförändringar 

Klimatförändringarna gör även att vi måste anpassa vårt samhälle till nya väderförutsättningar med fler kraftiga regnoväder, översvämningar och värmeböljor. Detta ställer krav på hur och vart vi bygger. Det ger ytterligare argument för att bygga en grön stad då grönska kyler ned det lokala mikroklimatet. En bra klimatberedskap berör inte bara byggnationen utan även områden som äldreomsorg och livsmedelsskydd. Det är alltså viktigt att vi har en strukturerad och övergripande plan för hur vi anpassar Solna till ett förändrat klimat. 

Klimatsmart mat

Miljöpartiet vill ställa höga krav på upphandlingen av mat till stadens offentliga verksamhet. Vi vill att Solna ska ta fram en vision som innehåller politiska mål för klimatvänlig mat och mathantering.

Här kan du läsa vår framtisplan för Solna - en klimat och miljöfokuserad stadsutveckling.

Läs även Mat,Trafik, Cykling

 

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen En klimatsmart Stockholmsregion

Vi vill ställa om till en modern och hållbar storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, energieffektivisera och göra Stockholms läns landsting fossilfritt. Därför satsar Miljöpartiet omkring 600 miljoner i budgeten på det. På så vis kan landstinget gå från ord till handling i klimatarbetet.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Energieffektivisering
  • Fossilfritt landsting
  • Klimatkansli
  • Säkra dricksvattnet

Läs mer

Energieffektivisering

Miljöpartiet satsar 500 miljoner i sin investeringsbudget på energieffektivisering.

100 procent förnybart 

Vårt mål är att Stockholmsregionen ska få all energi och värme från vind, sol och vatten. Områden för förnyelsebar energi ska pekas ut i den regionala utvecklingsplanen. Solceller och solfångare ska monteras på landstingets fastigheter där det är möjligt. Vi ska också investera i nya vindkraftsparker. Transporter ska göras med tåg, båt och förnybart bränsle. 

Klimatkansli

Miljöpartiet vill inrätta ett klimatkansli på Tillväxt och Regionplaneringsförvaltningen. Dess uppgift ska vara att stötta kommunerna i arbetet med att minska klimatutsläppen samt påverkan från extremt väder.

Säkra dricksvattnet 

Stockholmsregionen har ett av världens bästa dricksvatten. Det måste vi bevara, även med kommande klimatförändringar. Redan idag är dricksvattnet sårbart och det behövs mycket snart bättre reningsmetoder om det ska fortsätta vara ett av världens bästa. 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: