Ren miljö och krafttag 
för klimatet

Klimat och miljö

Miljöpartiet drivs av övertygelsen om att ett inkluderande, rättvist och hållbart samhälle både är möjligt och är något vi alla kan vinna på. Vi vill ge alla sundbybergare möjlighet att förverkliga sin potential och ge varje barn goda uppväxtvillkor. 

Idag lever vi som om vi hade flera planeter. Det går att ställa om, men det är bråttom och kräver en modig politik. Miljö- och klimatpolitiken ska stärkas, åtgärderna ska bli fler och ambitionerna ska höjas. Sundbyberg ska bli ett framgångsexempel som skyddar sin lokala miljö, minskar luftföroreningar och ställer om till klimatneutralitet. Det modet är det bara Miljöpartiet som har.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Hela kommunens verksamhet ska göra insatser för att minska sin klimatpåverkan. Vi vill ta fram en klimathandlingsplan för Sundbybergs kommun med målet att ha ett klimatneutralt Sundbyberg 2030.
  • Ställ högsta möjliga klimat- och miljökrav vid kommunens upphandlingar. Sveriges kommuner sitter på en enorm möjlighet att göra skillnad genom alla de varor och tjänster man köper.
  • Klimatanpassa kommunen med fler gröna ytor. Planera så att hårdgjorda ytor (som asfalt, sten och betong) växlas med grönområden och andra material som kan fånga upp vatten när det kommer mycket regn.
  • Bevara Sundbybergs natur och utveckla kommunens grönområden. Vi vill särskilt skydda de uppskattade och värdefulla områdena Rissne ängar, Golfängarna och Kymlinge.
  • Se till att luften är ren att andas i hela kommunen. Luftkvaliteten ska mätas på fler ställen i kommunen.
  • Öka kommunens egenproducerade förnybara el. Alla kommunala tak som kan ha solceller ska ha det.
  • Skapa närhet för alla till återvinning genom att upprätta fler återvinningsstationer och snabba på arbetet med att inrätta en ny återvinningscentral i Sundbyberg.

Klimat och energi

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. I Sundbybergs kommun ska vi göra allt vi kan för att minska utsläppen. I samtliga delar av kommunens verksamhet behöver vi bryta gamla mönster och hitta nya lösningar. Kommunen måste öka vår egenproducerade förnybara el, och samtidigt säkerställa att all upphandlad el är både förnybar och miljömärkt. All kommunpolitik är klimatpolitik – byggnader, mat, transporter och upphandling.

Sundbyberg ska vara en grön och energieffektiv kommun. Energieffektivisering minskar användningen av energi med hjälp av teknik som använder mindre el, värme och bränsle. Exempelvis kan förbättrad isolering av byggnader eller installationer av mer energieffektiv belysning och ventilation bidra till lägre energiåtgång och därmed lägre utsläpp. Miljöpartiet vill både energieffektivisera kommunens verksamheter samt utöka kommunens energirådgivning och stöd till sundbybergare.

Läs mer om Miljöpartiets energipolitik här.

Klimatanpassa kommunen

Klimatanpassningen måste påbörjas redan nu. Höga temperaturer och kraftiga regn blir vanligare i ett varmare klimat. Extremvärme är ett hot mot hälsan, inte minst för äldre. Vi vill plantera fler träd så att skuggiga miljöer kan ge svalka under heta dagar. Vid ett så kallat hundraårsregn beräknas över 1 800 bostäder och byggnader i Sundbyberg översvämmas eller skadas. Med fler gröna ytor och mindre asfalt, fångas regnvattnet upp och riskerna för skador minskar. Även dagvattenhanteringen behöver förbättras.

Läs mer om Miljöpartiets politik om klimatanpassning här.

Natur och grönområden

Sundbybergs grönområden är välbesökta och uppskattade av personer som vill ta en picknick, joggingtur eller promenad i grönska. Levande grönområden i en tätbebyggd kommun som Sundbyberg har flera fördelar förutom att vara samlingsplatser – de gynnar även den biologiska mångfalden och är bra för hälsan. Miljöpartiet vill skydda och bevara den stadsnära naturen och värna Rissne ängar, Golfängarna och Kymlinge. Vår vision är ett ännu grönare Sundbyberg där även bebyggda miljöer har fler träd och blomplanteringar.

Läs mer om Miljöpartiets politik om natur och biologisk mångfald.

Ren luft, friskt vatten och giftfri närmiljö

Vi vill att Sundbyberg ska vara en kommun där luften är ren att andas och miljön är giftfri. Tyvärr är det inte så i dag. Varje år dör 7 000 personer i Sverige i förtid på grund av dålig luft och det drabbar även människor i Sundbyberg. Flera platser i vår kommun har hälsofarligt dålig luft med höga halter av skadliga partiklar och andra luftföroreningar, och vattnet i Bällstaån är långt från rent. Det vill vi i Miljöpartiet åtgärda.

Läs mer om Miljöpartiets politik för en giftfri vardag här.

Återvinning

Att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser. För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som vi lämnar till förbränning minska. Men det måste vara enkelt för alla att göra en insats för miljön. Ett exempel är att ge alla sundbybergare nära till en välfungerande återvinningsstation. I dag är det för få återvinningsstationer i Sundbyberg – vi vill bygga fler. Vi vill också etablera återbruket Returpunkten på fler platser i kommunen för att fler ska kunna återbruka och återvinna enkelt.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter