Politik som gör skillnad i Vännäs

För ett Värdefullt Vännäs!

Rik natur, god hälsa, trygghet och tid för varandra. Många av de värden som vi sätter högst får allt mindre plats i vårt samhälle. Att stärka det som är värdefullast i våra liv går inte ihop med hur vi fortsätter att förstöra vår planet. Ett annat sätt är möjligt, om vi sätter våra viktigaste värden i centrum.

Valmanifest 2022 – För ett Värdefullt Vännäs

Klimatet

Det hetare klimatet har drabbat många länder hårt denna sommar. Varje månad som går utan att vi gör tillräckligt kommer att påverka människors förutsättningar på jorden under många generationer.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Att Vännäs sätter mål enligt Parisavtalet att halvera sin klimatpåverkan på fem år.
 • Ha enbart fossilfria fordon i kommunens verksamhet 2025.
 • Öka mängden lokal och ekologisk mat.
 • Säsongs- och klimatanpassad kost i verksamheterna.
 • Satsning på biogasanläggning i Vännäs.
 • Gynnat lokalt företagande.
 • Energieffektiva träbyggnader vid nybyggen.

Skolan

Alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett kön eller föräldrars bakgrund. Minskade kunskapsklyftor stärker samhället och demokratin.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Minska kunskapsklyftorna.
 • Ta krafttag mot antipluggkulturen.
 • Att alla barn tryggt ska kunna ta sig själva till skolan.
 • Införa fysisk aktivitet för alla i skolan varje dag.
 • Stärka förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.
 • Skapa grönare skolgårdar.

Trafik

Att gå, cykla och åka kollektivt ska prioriteras i trafiken. Biltrafiken ska anpassas efter människor och inte tvärtom. Levande samhällen skapas där människor möts.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Skapa bättre kollektivtrafik som folk kan och vill använda.
 • Utforma bilfria torg och mötesplatser.
 • Ha cykelparkeringar vid alla hållplatser.
 • Bygga säkra cykelvägar till byarna.
 • Stödja alla fastighetsägare som vill installera elbilsladdare.

Biologisk mångfald

Människan tar allt större plats och utnyttjar naturens resurser allt mer. För att kunna behålla mångfalden krävs ett långsiktigt och genomtänkt naturvårdsarbete.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Säkra värdefull natur och grönområden nära medborgarna.
 • Bedriva hyggesfritt skogsbruk på kommunens marker.
 • Bevara vår jordbruksmark.
 • Variera skötsel av grönytor för pollinatörer och biologisk mångfald.

Jämställdhet

Under pandemin har det visat sig att våra kvinnorjourer har jobbat under högt tryck. Mäns våld mot kvinnor minskar inte, om vi ser på antalet mördade kvinnor varje år. Vännäs är inte förskonat.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Att kommunen uppmuntrar till kvinnojoursverksamhet i kommunen.
 • Att skolan stärker sitt normkritiska arbete.
 • Att fortbildningen inom kommunen stärks för att tidigare upptäcka och hjälpa de som lever med våld vidare till professionell behandling.

Äldre

Allt fler lever allt längre, en del behöver hjälp och stöd men glädjande nog är de flesta friska allt längre. Vi måste ta tillvara äldre som en resurs i Vännäs, i såväl arbetslivet som civilsamhället. För de som behöver hjälp krävs flexibla lösningar som passar var och en.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

 • Sänka normalarbetstid för personal inom Vård-och omsorg för att säkra kompetent personal.
 • att den som behöver hjälp ska få det snabbt, utan krångel och efter behov.
 • att den som vill och kan ska kunna fortsätta jobba längre.

 

Vill du vara med och utveckla Miljöpartiet i Vännäs kan du kontakta Krister Andersson. Läs även gärna Kristers VK-blogg.

Aktuellt i Vännäs

Vännäs, 30 juni 2022

Vännäs, 19 juni 2022

Politiker måste ta ansvar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill klimatsäkra svenska städer

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Vår kommunlista 2022

Krister Andersson, Lärare, Vännäs

Emma Lindqvist, Regionråd, Vännäs

Cecilia Palmborg ,Biolog, Brån

Eva Willebrand, Lärare, Pengsjö

Emma Vidmark, Biolog, Orrböle

Simone Andersson, Marknadschef, Vännäs

Åke Nordström, Biolog,  Pengsjö

Stella Andersson, Studerande, Vännäs

Gunilla Jämte, Förkollärare, Mosjö

Patrik Dufweke, Finsnickare, Vännäs

 

Krister Andersson

Sammankallande MP Vännäs

Kommunfullmäktige Vännäs

Krister Andersson

Sammankallande MP Vännäs