Ystad

Välkommen till Miljöpartiet i Ystad! 

 

Alla globala problem har lokala orsaker och klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon annanstans. De löser vi, här och nu, tillsammans. För detta krävs modiga och långsiktiga politiska beslut som sträcker sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut.
 
Miljöpartiet behöver ditt stöd. Nu.
 

Nu. Satsar vi på kollektivtrafiken.
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Klimat och miljö är vår tids största ödesfrågor. Forskarnas belägg för klimatförändringar är starkare än någonsin. Aktuella rapporter pekar på att temperaturökningen går mot fyra grader om trenden av mänskligt orsakad klimatpåverkan inte avtar. Lokala åtgärder är viktiga för att minska klimatpåverkan globalt. Därför måste Ystads kommun arbeta med sin egen miljöpåverkan och med att klimatsäkra Ystad för att minimera effekterna av de klimatförändringar som redan pågår.

hållbart resande.

Det svenska transportsystemet drivs idag till 85 procent med fossila drivmedel. För att klimatanpassa transportsystemet behövs en övergång till förnybara drivmedel. Det behövs också en minskning av energianvändningen och effektivare transporter. Kommunens trafikplanering ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för invånarna.

Hamnutbyggnad.

Miljöpartiet ser positivt på transport av gods på vatten och räls. Vi välkomnar ökad båtturism till Ystad och ser gärna ytterligare linjer som binder samman Ystad och kontinenten. En framtida flytt av Bornholmstrafiken skulle öppna upp för möjligheten att bygga bostäder i ett centralt läge, vilket vi ställer oss positiva till. En hamnutbyggnad får dock inte innebära en ökning av tung trafik genom Ystad, försämrad framkomlighet, ökade bullernivåer eller försämrad luftkvalitet. Hamnutbyggnaden får heller inte innebära ett ökat kommunalt skattetryck eller hota viktiga investeringar i välfärden.

Skola.

Vi ska investera i våra barn och ungdomars framtid! Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande. Skolans fysiska miljö ska stimulera hälsa, lek och rörelse. Pedagogiken ska stimulera till lärande för hållbar utveckling och lära ut vikten av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en trygg arbetsplats, för både elever och personal. Skolvägar ska främja gång och cykel som de främsta transportslagen för att ta sig till skolan.

Trygg ålderdom.

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Vår omtanke ska visa sig i kommunala insatser för de som är i behov av vård eller social omsorg. Alla som bor i Ystads kommun ska kunna leva ett innehållsrikt och givande liv, hela livet.

Digitalisering.

För att driva på den digitala utvecklingen vill vi att Ystads kommun tar fram en digital agenda. Det finns mycket att vinna på att automatisera delar av verksamheten och frigöra ekonomiska och personella resurser.

Miljöpartiet Ystad

Kontakt