Jämställdhet, normkritik och HBTQ+

Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Ökade satsningar på jämställdhet och normkritik resulterar i ett rikare samhälle där individuella egenskaper tas tillvara. Vi vill fortsätta bygga ett Gotland där vi tar hand om varandra. Gotland ska vara en plats att bygga sin framtid på – oavsett vilka föräldrar du har, vem du älskar, vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck du har, var du bor, om du är frisk eller sjuk, hur gammal du är, om du föddes här eller kom hit igår. Centralt är att respektera olikheter och utgå från individen istället för stereotypa föreställningar.

Vi vill:

• att en tydlig strategi med fokus på förebyggande insatser för att mäns våld mot kvinnor, barn och våld i nära relationer ska upphöra tas fram och implementeras

• att stödet till de som utsatts för våld i nära relationer stärks

• stärka det normkritiska arbetet från förskolan upp till gymnasienivå

• att fortbildning och ett aktivt arbete med fokus på normkritik och HBTQ+ ska vara obligatoriskt inom alla välfärdsyrken inom Region Gotland

• att Region Gotland arbetar aktivt för att uppmuntra normbrytande yrkesval genom normkritisk yrkesvägledning

• att barn och ungas fritidsintressen ska ges lika stort utrymme och ekonomiska resurser oavsett vilket kön majoriteten av utövarna har

• att de nationella jämställdhetsmålen integreras i det lokala arbetet

• stärka och systematiskt följa upp arbetet i Region Gotland mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

• fortsätta satsningarna för att uppnå jämställda löner i Region Gotlands verksamheter

• ta vårt ansvar för en jämställd representation vid tillsättninge av uppdrag i Region Gotland

• öka kunskapen och utveckla metoderna för att stärka transpersoners psykiska välmående

• bidra till att stärka arbetet med normkritik och likabehandling inom idrottsrörelsen

• stödja aktiviteter och mötesplatser speciellt riktade till transungdomar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: