Miljö

En natur med fungerande ekosystem är en förutsättning för vårt samhälle och mänsklighetens framtid. Vi måste hushålla med naturresurser, sluta kretsloppen och vårda den fantastiska natur som Gotland har.
Den biologiska mångfalden ger en lång rad ekosystemtjänster, naturens  gratistjänster,  som  rent vatten, mat, råvaror och upplevelser. Mångfalden skapar också motståndskraft i de ekologiska systemen. Genom att ha en rik natur med stor variation är ekosystemen och därmed samhället bättre rustat inför de oundvikliga förändringarna. Att bevara och återskapa mångfalden i det brukade landskapet är avgörande för den långsiktiga produktionsförmågan. Gotland har sedan länge ett väl utvecklat strandskydd som gör det möjligt för allmänheten att nyttja stränderna på ett sätt som inte är självklart på andra platser. Klapperstenstränder, betade strandängar och fiskelägesmiljöerna bildar en fantastisk natur och kulturmiljö och gör ön attraktiv som besöksmål.

Vi vill:

  • bevara värdefull natur för biologisk mångfald, friska ekosystem, ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation och naturturism
  • styra ny bebyggelsen till redan exploaterade områden för att värna jordbruksmark, alvarmarker och miljöer för det rörliga friluftslivet
  • att Region Gotlands skogar brukas hyggesfritt för att utveckla variationsrika skogar med god produktion
  • värna Gotlands åar och vattendrag och att kraftigt påverkade vattendrag ska återställas
  • bevara och restaurera våtmarkerna så att klimatmål kombineras med mål för biologisk mångfald och minskning av näringsläckage till havet
  • behålla ett starkt strandskydd och värna stränderna och strandängarna
  • säkra en bebyggelsefri zon på våra inlandsklintar då dessa liksom stränderna har ett stort upplevelsevärde
  • att storskalig kalkbrytning inte får påbörjas i nya områden

Se också Kemikalier, Nationalpark Bästeträsk, Vatten och Östersjön

 

Nyheter på Miljö

Gotland, 5 juni 2018

Miljöpartiet de gröna på Gotland ”Kranmärkt”

Gotland, 15 januari 2018

Regeringen satsar mer än någonsin på klimatet 2018

Gotland, 6 maj 2014

Vi vill ha ett humant, öppet och grönt Europa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter