Halmstad

Lyssna

Vi arbetar för ett modernt, mänskligt och långsiktigt hållbart Halmstad.

Är du intresserad av Miljöpartiet? Välkommen på våra Gröna Caféer i vår partilokal på Kungsgatan 9, tisdagar kl. 17.30 jämna veckor. Eller håll koll på oss på Facebook. På vår Medlemswebb hittar du all information du behöver om Miljöpartiet de gröna i Halmstad. Medlem blir du här.

Våra prioriteringar

Klimatet.

Se till att Halmstad blir en klimatneutral kommun senast år 2030. Effektivisera kommunens energianvändning. Driva kommunens fordon med förnybara bränslen, i första hand biogas och i andra hand el.

Skola.

Anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid för eleverna. Minska antalet barn per grupp på fritids. Ge barn och ungdomar med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Förbättra skolhälsovården, bland annat genom fler skolsköterskor och kuratorer.

Förskola.

Minska antal barn per grupp i förskolan, ambitionen är att så snart som möjligt nå ner till i genomsnitt 16 barn/grupp, varav högst 14 barn i småbarnsgrupperna och högst 20 barn i övriga grupper. Öka personaltätheten och satsa på fler förskollärare. Ge barn med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver.

Jämställdhet och HBTQ.

Se till alla förskolor och skolor har ett aktivt jämställdhetsarbete. Jjämställdhetsintegrera kommunens verksamheter för att säkerställa att kvinnor och män får samma behandling och möjligheter. Jämställa stödet till föreningslivet.

Kulturen.

Utveckla Halmstad som konst- och kulturkommun. Förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut. Utveckla kulturskolan, genom nya lokaler och genom att bredda verksamheten och nå fler barn och ungdomar.

Cykel.

I snabbare takt bygga ut och förbättra cykelvägnätet. Tydligare skilja gående och cyklister, framför allt vid superstråken för cykel. Bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna.

Mat.

Öka andelen ekologiskt producerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet, i första hand när det gäller frukt, kött och rotfrukter. Erbjuda minst två rätter i skolan, varav en ska vara vegetarisk. Se till att det kött kommunen köper in åtminstone uppfyller svenska djurskyddskrav.

Giftfri vardag.

Kartlägga alla hälsofarliga kemikalier i de delar av kommunens verksamheter där barn och ungdomar regelbundet vistas, bland annat förskolor och skolor. Minska mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag. Se till att kommunen väljer livsmedel, produkter och byggmaterial som är fria från hälsofarliga kemikalier.

Miljöpartiet de gröna Halmstad

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet de gröna Halmstad

Internt kansli/nyckelpersoner