Psykisk hälsa

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på arbetet eller på fritiden.

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Psykisk hälsa

Miljöpartiet vill att den som behöver hjälp av den psykiatriska vården ska ha större möjligheter att själv välja alternativ och kunna påverka utformningen av sin vård.

Läs mer

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Förstärkning av psykiatrin är ett fokusområde inom Region Skåne. Miljöpartiet vill att den som behöver hjälp av den psykiatriska vården ska ha större möjligheter att själv välja alternativ och kunna påverka utformningen av sin vård. Den som är motiverad till behandling har ofta större möjligheter att må bättre och återhämta sig snabbare. Motivationen kan hänga ihop med hur mycket en person själv kan påverka vilken typ av vård och behandling hen vill ha. Det behövs även fler alternativ inom den psykiatriska vården.

Brukaranställningar ska införas och delaktighetsarbetet utvecklas i kombination med aktivt arbete kring attityder. Tydliga vårdplaner ska finnas för såväl personer som behöver psykiatrins stöd som för kommunernas verksamhet. Arbetet med brukarstyrd inläggning ska fortsätta inom hela psykiatrin

Nära och samlad behandling

Psykiatrisk behandling handlar inte bara om medicinering. Minst lika viktig är samtalsterapi i olika former och fysiskt inriktade behandlingar som en del i behandlingen. Även närheten till de ställen där behandling kan ges är viktig. Miljöpartiet vill att vårdcentralerna ska ta hand om en större del av den psykiatriska vården.

Kortare tid till utredning

Människor med symtom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning mår ofta mycket dåligt. De kan känna att de ”inte är som andra”, och kan till exempel ha problem med koncentration, motivation eller aggressivitet. De riskerar bli utstötta ur samhällsgemenskapen. Miljöpartiet vill att barn, ungdomar och vuxna med symtom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) snabbare ska få en utredning för att eventuellt få en diagnos.

Stöd till anhöriga och fler personliga ombud

Miljöpartiet vill att anhörigstödet inom psykiatrin utvecklas. För de flesta är en bra relation till sina närmaste viktigt för tillfrisknandet. Det är angeläget att uppmärksamma och stödja hela familjen när en familjemedlem blir psykiskt sjuk. Region Skåne bör medverka till gemensam ekonomisk lösning för fler personliga ombud.

Ohälsan inom gruppen psykiskt funktionsnedsatta är större än hos andra. Riktade hälsoundersökningar och läkemedelsgenomgångar ska göras för att stärka hälsan. Ökad samverkan med brukarföreningarna är nödvändig för att stärka delaktighet och hälsa. Region Skåne måste bygga ut verksamheten för personer med trauman.

Att förebygga självmord

Miljöpartiet har bidragit till införandet av en nollvision för självmord i Skåne.

Region Skånes och kommunernas samarbete kring förebyggande arbete mot självmord måste förbättras för att vi ska kunna närma oss denna nollvision. Region Skånes förebyggande vård måste ha kunskap och redskap att i tid upptäcka den som går i självmordstankar. Hen måste snabbt få hjälp att må bättre och finna livet värt att leva. För att nå dit behövs ett utökat samarbete mellan Region Skåne, kommunerna och andra inblandade parter för att bli ledande i landet gällande suicidal prevention.

Tvångsmetoder

Miljöpartiet vill att användandet av tvångsmetoder inom psykiatrin minskar. Forskning och erfarenheter visar att med ett bättre planerat arbetssätt kan olika former av tvång, såsom bältesläggning, reduceras. Miljöpartiet vill att personalen på de psykiatriska avdelningarna utbildas inom detta område. Det kan emellertid bli nödvändigt med tvångsvård för att förhindra människor att skada sig själv eller någon annan. Region Skåne ska inrätta en ny högspecialiserad enhet för personer med självskadebeteende. En person som av olika anledningar med tvång blivit omhändertagen för vård ska inte behöva betala patientavgift för sin vård.

Läs mer om våra förslag här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: