Det ska vara en självklarhet att Barnkonventionen inte bara ska följas, utan också ligga till grund för kommunens arbete. Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att barns rättigheter ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Barns inflytande ska säkerställas och barns perspektiv ska alltid beaktas i alla beslut. Barn måste få komma till tals och få möjlighet att uttrycka sina åsikter samt få dessa beaktade i de frågor som barn anser att de berörs av.

Vi vill att kommunen uppdrar åt ett lokal barnombud att bevaka barns behov, intressen och rättigheter. Barnombudet ska också kontinuerligt presentera ett barnbokslut. Barnombudet ska säkerställa att kommunens alla beslutsfattare har tillräckliga kunskaper för att kunna tillvarata barnens rättigheter och säkerställa att detta genomsyrar hela kommunens organisation.

Barn som lever nära missbruk och psykisk ohälsa är de som är mest beroende av att samhället anpassar sin kommunikation till ett barnperspektiv. Dessa barns situation måste uppmärksammas tidigt för att de ska få hjälp till en god uppväxt. För att hela barnets omvärld ska kunna leva upp till Barnkonventionen så vill vi pröva att låta kommunens barnombud arbeta via en fristående organisation.

Alla barn ska ha möjlighet till en givande fritid. Därför måste det finnas tillgängliga fritidsaktiviteter och fritidsgårdar i flera av våra områden, särskilt där det finns socioekonomisk utsatta barn. Vi vill att kommunen ska ha ett större stödjande arbete för att se till att alla barn kan delta i föreningslivet.

Vi vill

  • att verksamheter som stödjer utsatta barn och ungdomar ges möjlighet att utvecklas.
  • ge Ungdomsrådet en stärkt position i relation till kommunens beslutsfattande organ.
  • göra Barnkonventionens innehåll allmänt känt bland barn och ungdomar.
  • att även barn som är papperslösa eller asylsökande ska behandlas utifrån Barnkonventionens intentioner.
  • inrätta ett lokalt barnombud, helst i samarbete med det lokala föreningslivet.
  • att kommunen verkar för att barn från socioekonomiskt utsatta familjer får möjlighet och stöd i
  • att delta i kultur, idrott och föreningslivet.
  • att kommunen ska ha fritidsgårdar i flera områden.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter