Mer om Arno Werner

Arno Werner om politik

 

 Jag bor med min familj i Höör sedan 2004. Vi valde att flytta till Höör då vi ansåg att boendet här erbjuder en bra uppväxtmiljö för barn. Jag är just nu pappaledig fram till sommaren och kommer därefter att åter börja undervisa på gymnasieskolan Spyken i Lund. 

Mitt politiska engagemang i kommunpolitiken började hösten 2005 som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Sedan 2007 är jag ledamot i kommunrevisionen. Revisionsarbetet och då särskilt granskningen av nämndernas arbete har gett värdefull inblick i den kommunala verksamheten.

För mig är det viktigaste att vi har en bra barnomsorg och väl fungerande skolor. För att klara av denna uppgift krävs det att förskollärare, lärare och skolledare får nödvändig kompetensutveckling. Outbildade lärare i den pedagogiska verksamheten är oacceptabelt och det är kommunens skyldighet att se till så att alla lärare har den utbildning som krävs för att sköta sitt uppdrag. Det är också viktigt att se till så att varje elev får det stöd som behövs för att uppnå skolans mål. 

Jag arbetar inom offentlig sektor och vet därför hur viktigt det är med en bra personalpolitik och att man måste värna om kvalitén. För att kunna ge våra kommuninvånare en bra service måste man börja med att ge de anställda inom kommunen bra arbetsvillkor. 

Energipolitiken är ett område där det finns mycket att göra framöver. Det beroende av kärnkraft som i dagsläget föreligger är inte bra då det medför höga elpriser på grund av bristande kapacitet och är därmed varken bra för industrin eller medborgarna i vårt land. Framöver bör därför Höörs kommun på olika sätt påskynda utbyggnaden av vindkraft och skapa ett incitament för hushåll att satsa på förnyelsebara energikällor (t.ex. solenergi, bergvärme mm) samt att stimulera energieffektivisering. 

Det är viktigt att säkerställa att kollektivtrafiken byggs ut i vår kommun så att den blir ett intressant alternativ istället för bilen. I det sammanhanget är det även viktigt att det finns en samhällsplanering som gör det möjligt för individen att fullt ut kunna använda kollektivtrafiken. Fler busslinjer till de mindre orterna i kommunen och fler turer är därför något som jag tänker driva. Under den här mandatperioden har jag motionerat om att man skall införa gratis kollektivtrafik som ett positivt inslag i marknadsföringen av kommunen. Idén bygger på att man samordnar skolskjuts och färdtjänst och gör så pass stora samordningsvinster att man kan erbjuda kommuninvånarna att åka kostnadsfritt utan att det medför någon merkostnad för kommunen. Idén har prövats i Ockelbo kommun i Gästrikland under en längre tid med lyckat resultat! Om projektet fungerade i Ockelbo så borde det även gå att genomföra i Höör. Det enda som krävs är politiskt mod att genomföra idén i praktiken!