Klimatet

Vi tar ansvar för klimat- och artkris. Det får vara nog med vackra löften om hållbarhet och grön omställning.

Ord räcker inte för att få stopp på klimatförändringarna och den pågående utrotningen av växt- och djurarter. Respekt för djur, natur och kommande generationer måste alltid finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Samhället behöver ta gemensamt ansvar. I Strömstad har vi goda möjligheter att bygga ett samhälle där det är möjligt att leva ett bra liv inom ramen för naturens gränser.

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler laddstolpar vid hyreshus som ägs av Strömstadsbyggen. Hyresgäster ska kunna ladda sina elbilar hemma om de bor i en hyreslägenhet.
  • Driva på utvecklingen av bättre kollektivtrafik regionalt och lokalt.
  • Utarbeta en kostpolicy där stor hänsyn tas till matens klimatpåverkan och med ett tydligt mål på 50% ekologisk mat i de offentliga köken samt ökad andel närodlat.
  • Installera solpaneler på fler kommunala byggnader.
  • Utreda möjligheterna till egen energiproduktion på platser som Grandalen och Triangeln i Skee.
  • Möjliggöra för fler att installera solpaneler på sitt eget hustak genom att utreda möjligheten att ändra detaljplaner som idag inte tillåter solpaneler.
  • Tillse att koldioxidbudgeten leder till minskade utsläpp.
  • Möjliggöra för fler utanför centrum att åka kollektivt genom att i samråd med lokalsamhället hitta så bra kollektivtrafiklösningar som möjligt utefter de vid varje tidpunkt största behoven.
  • Utreda möjligheterna till laddstationer för fritidsbåtar i våra hamnar.

Nyheter på Klimat

Strömstad, 25 mars 2023

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge

Strömstad, 8 april 2022

Solcellspark

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter