En hållbar kommun där det är enkelt att leva klimatvänligt.

 • Färdigställa Värmdö kommuns havsplan och verka för att Värmdös vatten ska uppnå god vattenkvalitet i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och nationella mål.
 • Driva på för att omedelbart stoppa alla förorenade utsläpp till Farstaviken och påbörja en sanering av föroreningarna.
 • Öka antalet naturreservat genom att snabba på naturreservatsbildningen av planerade naturreservat.
 • Skydda Värmdös gröna kilar, tätortsnära skogar och odlingsmark.
  Vårda, restaurera och anlägga nya våtmarker.
 • Stärka den biologiska mångfalden genom nya och befintliga insatser som gynnar exempelvis rovfiskar, pollinerare, rödlistade arter och värdefulla naturområden.
 • Bevara mångfald genom aktivt informationsarbete till skogsägare om alternativ till kalavverkning.
 • Genomföra åtgärder för ett hållbart båtliv, exempelvis genom laddstationer, båtbottentvättar och tillräckligt med sugtömningsstationer.
 • Värna Östersjön genom fortsatt snabb utbyggnad av Värmdös VA-nät, åtgärder för att motverka bräddningar och säkerställande av godkända enskilda avlopp.
  Värna strandskyddet och allemansrätten.
 • Säkra en god tillgång till dricksvatten i kommunen, exempelvis genom att värna vårt grundvatten, skapa en infiltrationsanläggning på Ingarö och bygga ut vårt kommunala VA-nät.
 • Fortsätta arbetet med giftfria kommunala verksamheter.

Nyheter på Miljö

Värmdö, 29 maj 2023

Värmdö havs- och kustplanen

Värmdö, 1 februari 2023

Hemmesta storskog, var är träden?

Värmdö, 1 december 2022

Ny våtmark i Gustavsberg kommer att fånga mellan 25 och 19 ton koldioxid per år

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter