Folkhälsa

Kommunen skall aktivt verka för en god och jämlik hälsa. Folkhälsoperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Vi ska ge förutsättningar för att skapa och sprida kunskap, medvetenhet och goda rekreationsmöjligheter.

Vi vill

 • att kommunen aktivt ska arbeta för att minska skadeverkningarna av alkohol, tobak och andra droger.

 • utveckla fler promenadstråk och parkmiljöer

 • att kommunen aktivt utökar samarbete med civilsamhällets aktörer inom folkhälsoområdet

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Folkhälsa

Satsning på folkhälsa är en investering för framtiden. Det förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet. Det är grunden för en stark region.

Läs mer

Att minska sociala och ekonomiska klyftor mellan människor är en del i arbetet för en bättre folkhälsa. Likaså är att satsa på tidiga insatser för barn och unga i olika svåra situationer. Fysisk aktivitet på recept, FAR, är en godkänd behandlingsmetod i Västra Götaland, men arbetet behöver utvecklas och få en bättre uppföljning. Regionen kraftsamlar tillsammans med kommunerna kring att få fler att fullfölja sina studier, då fullföljda studier är en avgörande del i vägen till ett gott liv.

Folkhälsoarbetet är allas vårt gemensamma ansvar i en värld där vi bryr oss om varandra. Folkhälsoarbetets förebyggande funktion är ett viktigt och förenande ansvar mellan alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om regionutveckling eller hälso- och sjukvård. Fysisk aktivitet påverkar människors hälsa i många delar, vilket alltmer forskning visar på. Att främja fysisk aktivitet är därför ett viktigt folkhälsofrämjande arbete i många samhällsverksamheter, från stadsplanering till vårdinsatser.

Regionen har antagit en handlingsplan för jämlik hälsa som både regionen och kommuner ska arbeta utifrån. Här kan vi också öka samverkan med den sociala ekonomin. Den psykiska ohälsan och det suicidpreventiva arbetet är områden med stor förbättringspotential. Därför bör regionutvecklings- och hälso- och sjukvårdsnämnderna få särskilda utvecklingsuppdrag. En särskild uppföljning ska göras, så att de regionala folkhälsomedlen som fördelas till kommunerna i ökad utsträckning satsas på dem som är svårast att nå och som har störst behov.

Miljöpartiet vill:

 • att invånare som söker kontakt med Västra Götalandsregionen ska kunna få information på fler språk än talad och skriven svenska
 • att auktoriserad tolk finns att tillgå vid kontakter med hälso- och sjukvården
 • att regionens personal fortsatt utbildas i mänskliga rättigheter, lika rätt och mångfald, samt hedersproblematik, genus och HBTQ+-frågor
 • att regionens vårdcentraler ska vara HBTQ+- diplomerade
 • att Lundströmmottagningen, som är regionens utredningsenhet för den könsbekräftande vården, ska nå vårdgarantin för besök och utredning på samma vis som alla andra vårdavdelningar
 • att kirurgin inom transvården ska förbättras och patientinflytandet öka
 • att det material som regionen tillhandahåller inom föräldrautbildning ska genomsyras av ett genusperspektiv
 • att det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ges ökade resurser
 • att jämställdhetseffekter belyses i varje politiskt beslutsunderlag
 • att varje politiskt underlag ska innehålla en barnanalys
 • att regionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla regionala verksamheter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: