Klimat och energi

Miljöpartiet vill

  • att Gävleborg ska vara ett fossilfritt län
  • att Gävleborg ska producera mer förnyelsebar energi
  • att regionens verksamheter ska minska sin energiförbrukning
  • att Gävleborg ska vara fritt från uranbrytning, avfallslager och kärnkraft

 

Om världens alla människor levde på samma standard som i Sverige, skulle det behövas över fyra jordklot. Det är inte hållbart. Det ekologiska fotavtrycket - som mäter människors förbrukning av naturresurser - måste minska.

Omställningen till ett hållbart samhälle handlar till stor del om energiomställning. För att samhället ska fungera helt utan fossila bränslen och kärnkraft måste energianvändningen minska och den förnybara energiproduktionen öka. I Gävleborg är energislag som sol, vind och bioenergi en viktig faktor i den gröna omställningen och i näringslivets utveckling. Produktion av förnybar energi ska stöttas i länet.

Regionen ska utnyttja energin effektivare i fordon och lokaler. De egna fastigheterna ska byggas och underhållas utifrån lågenergiprinciper och vara kretsloppsanpassade. Trä ska vara ett förstahandsalternativ för klimatsmart byggande, solceller bör installeras i större utsträckning och kärnkraftsel ska inte användas.

Gävleborg ska även fortsättningsvis vara fritt från uranbrytning, avfallslager och kärnkraft. Gävleborgs närhet till Forsmark gör avveckling av kärnkraft till en viktig regional fråga. Miljöpartiet tar avstånd från det planerade finska kärnavfallsförvaret Onkalo liksom till de nya reaktorerna som planeras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: